rubicon

Egy elmaradt bevonulás

Páger Antal felmentésének hiteles története
2 perc olvasás

Pá­ger An­tal a ma­gyar szín­ját­szás és film­mű­vé­szet kiemel­ke­dő egyé­ni­sé­ge volt. 1919-ben in­dult, kö­zel hét év­ti­ze­det felöle­lő szí­né­szi pá­lya­fu­tá­sa so­rán szín­há­zi előadá­sok és fil­mek tu­cat­jai­nak fő­sze­re­pét ját­szot­ta el. Az vi­szont ke­vés­bé köz­is­mert, hogy kor- és pá­lya­tár­sai­hoz ha­son­lóan ne­ki is ka­to­nai szol­gá­la­tot kel­lett tel­je­sí­te­nie, s en­nek kö­szön­he­tően 1940-ben tar­ta­lé­kos kar­pa­szo­má­nyos őr­mes­te­ri rend­fo­ko­za­tot vi­selt. A kor­szak egyik leg­töb­bet fog­lal­koz­ta­tott fér­fi szí­né­sze – aki va­ló­ban sztár volt – a ka­to­nai ha­tó­sá­gok előtt/sze­mé­ben csak egy ka­to­nai szol­gá­lat­ra kö­te­le­zett sze­mély­nek szá­mí­tott.

Az 1940 má­ju­sá­ban Ma­gyaror­szág és Ro­má­nia kö­zött fegy­ve­res konf­lik­tus­sal fe­nye­ge­tő el­len­tét a Ma­gyar Ki­rá­lyi Hon­véd­ség ala­ku­la­tai­nak rész­le­ges, majd tel­jes moz­gó­sí­tá­sát ered­mé­nyez­te. A hon­véd­ve­zér­kar fő­nö­ke – Werth Hen­rik gya­log­sá­gi tá­bor­nok – 1940. má­jus 27-én ren­del­te el az ad­dig még nem moz­gó­sí­tott

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.