rubicon

Egy elfelejtett háború

Magyar-szlovák „kis háború" 1939 márciusában
3 perc olvasás

Szlo­vá­kiá­ban a ki­lenc­ve­nes évek el­ső fe­lé­től egy­re gyak­rab­ban le­het ta­lál­koz­ni az ún. „kis há­bo­rú” ki­fe­je­zés­sel. Ak­kor gyűj­töt­ték össze a há­bo­rú­val kap­cso­la­tos do­ku­men­tu­mo­kat. A té­ma szlo­vák szak­ér­tő­je La­dis­lav Deák tör­té­nész lett, aki mun­kái­ban tü­ze­te­sen fog­lal­ko­zott ez­zel a té­má­val, és a „kis há­bo­rú” el­ne­ve­zést is ne­ki kö­szön­het­jük. Az el­ne­ve­zés azon­ban he­lyes­bí­tés­re szo­rul. Nem be­szél­he­tünk ugyanis há­bo­rú­ról ab­ban az ér­te­lem­ben, ahogy azt a szlo­vák tör­té­net­írás ma­gya­ráz­za, hi­szen a két ál­lam kö­zött for­mai­lag so­ha nem ke­rült sor ha­dü­ze­net­vál­tás­ra, sőt, a dip­lo­má­ciai vi­szony sem sza­kadt meg. Va­ló­já­ban te­hát a „kis há­bo­rút” leg­fel­jebb ha­tár­konf­lik­tus­nak vagy ha­tár­kiiga­zí­tás­nak le­het mi­nő­sí­te­ni.

1939. már­cius 14-én a szlo­vá­kok Tiso ve­ze­té­sé­vel ki­kiál­tot­ták az ön­ál­ló Szlo­vá­kiát. A cseh–szlo­vák

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.