rubicon

Égő titok

Az „Auschwitzi jegyzőkönyv(ek)ről" 70 év távolából
13 perc olvasás

Bár a nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta ál­lam­gé­pe­zet min­dent el­kö­ve­tett, hogy a vi­lág ne ér­te­sül­hes­sen az utó­lag ho­lo­kauszt­nak ne­ve­zett zsi­dó­el­le­nes ge­no­cídi­um moz­za­na­tai­ról, így a meg­sem­mi­sí­tő­tá­bo­rok­ban tör­tén­tek­ről sem, a túlélők, a tá­bo­rok­ból meg­szö­köt­tek be­szá­mo­lói – ha szűk kör­ben is – már a há­bo­rú alatt kezd­tek is­mert­té vál­ni. A ha­lál­tá­bo­rok­ból azon­ban csak na­gyon ke­vés em­ber­nek si­ke­rült meg­szök­nie, és a jó­zan ésszel fel­fog­ha­tat­lan bor­zal­mak­ról szó­ló tu­dó­sí­tá­saik­nak csak na­gyon ke­ve­sen ad­tak hi­telt. 

A leg­hír­hed­tebb meg­sem­mi­sí­tő­tá­bor­ból, az ausch­witz-­bir­ke­naui­ból je­len­le­gi is­me­re­teink sze­rint legalább 802-en pró­bál­tak meg­szök­ni, kö­zü­lük több mint há­rom­szá­zan azon­nal vagy na­po­kon be­lül éle­tük­kel fi­zet­tek a me­ne­kü­lé­si kí­sér­le­tért. A töb­bie­ket el­ső ne­ki­fu­tás­ra nem si­ke­rült el­fog­ni, nincs hi­te­les ki­mu­ta­tás ar­ról, hogy vé­gül meg­ta­lál­ták-e őket ül­dö­zőik. Fel­te­he­tő, hogy több­sé­gük­nek hosszabb-rö­vi­debb idő­re si­ke­rült el­me­ne­kül­nie a tá­bor­ból. Legalább tu­cat­nyi olyan fo­goly­ról tu­dunk, akik sa­ját éle­tük meg­men­té­sén túl azért szök­tek meg, hogy a vi­lág tu­do­má­sá­ra hoz­zák az ausch­witz-­bir­ke­naui tá­bor(ok)ban fo­lyó ször­nyű­sé­ge­ket, és fi­gyel­mez­tes­sék a po­ten­ciá­lis ál­do­za­to­kat. A ma Ausch­wi­tzi jegy­ző­könyv(ek) né­ven is­mert do­ku­men­tá­ció öt ilyen szö­ke­vény be­szá­mo­lóit tar­tal­maz­za. 

1944.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.