rubicon

Demokrácia és diktatúra között

A Horthy-rendszer jellegéről
13 perc olvasás
Fa­siz­mus, fél­fa­siz­mus, dik­ta­tú­ra, au­tok­rá­cia, kon­zer­va­tív par­la­men­ta­riz­mus, de­mok­rá­cia – a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Hor­thy-rend­szer cím­kéi. Azt, hogy mi­lyen is volt ez a rend­szer, egy­re job­ban is­mer­jük. Abban azon­ban, hogy ho­gyan is kel­le­ne ne­vez­ni, ma sincs egyetér­tés a szak­em­be­rek kö­zött. A kü­lön­bö­ző vé­le­mé­nyek át­te­kin­té­se után Püs­ki Le­ven­te a nem­zet­kö­zi­leg is hasz­ná­la­tos au­to­ri­ter mi­nő­sí­tés mel­lett ér­vel.

A két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Ma­gyaror­szág po­li­ti­kai-tár­sa­dal­mi vi­szo­nyai­ról már a kortársak ré­szé­ről is gyö­ke­re­sen el­té­rő né­ze­tek lát­tak nap­vi­lá­got. A gyak­ran szél­ső­sé­ge­sen el­té­rő vé­le­mé­nye­ket rész­ben az el­ső vi­lág­há­bo­rú utá­ni ese­mé­nyek­ből kö­vet­ke­ző ku­darc­él­mé­nyek, rész­ben az adott sze­mély hely­ze­té­vel, ér­ték­rend­jé­vel össze­füg­gő szub­jek­tív meg­kö­ze­lí­té­sek ma­gya­ráz­zák.

His­to­riog­rá­fiai hely­zet­kép

A Szá­la­si ve­zet­te erők ha­ta­lom­át­vé­te­le 1944 őszén, majd a ná­ciz­mus

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.