rubicon

Deák Ferenc a reformkorban

„Ör­vend­je­nek a jó­kor, jó hely­re szü­le­tet­tek”
12 perc olvasás

Lé­nye kis­sé szfinksz­sze­rű, kiis­mer­he­tet­len ma­radt. Tá­bort így nem tu­dott szer­vez­ni, de ez nem is állt szán­dé­ká­ban. Kí­vül akart ma­rad­ni a po­li­ti­ka min­den­na­pi, ki­csi­nyes, hol komp­ro­misszum­ke­re­ső, hol konf­lik­tus­ke­re­ső, ál­ta­lá­ban ér­dek­ker­ge­tő vi­lá­gán. Mindez­zel olyan er­köl­csi tő­két hal­mo­zott fel, ame­lyet azután év­ti­ze­dek múl­tán po­li­ti­kai­lag is ka­ma­toz­tat­ni tu­dott. A kar­rier­vágy, hiú­ság hiány­zott be­lő­le: nem a po­li­ti­ká­ból, ha­nem a po­li­ti­ká­nak élt.

Ke­vés em­ber­re il­lett job­ban a ma­ga ko­rá­ban a ré­gi köz­mon­dás: Gau­de­ant be­ne na­ti, mint Deák Fe­renc­re. És­pe­dig mind­két for­dí­tá­sá­ban: ör­vend­je­nek a jó hely­re (va­gyon­nal) szü­le­tet­tek, és ör­vend­je­nek a jó­kor (jó idő­ben) szü­le­tet­tek. Deák Za­la me­gyei köz­ne­me­si-bir­to­ko­si csa­lád sar­ja­ként lát­ta meg a nap­vi­lá­got, s ez fel­jo­go­sí­tot­ta, mintegy el­hív­ta a közélet­ben va­ló rész­vé­tel­re. S az a tény, hogy 1803-ban szü­le­tett, he­lyét ama nagy re­form­nem­ze­dék tag­jai kö­zött je­löl­te ki, akik a 19. szá­zad ele­jén szü­let­vén (mint Kos­suth, Bat­thyá­ny és so­kan má­sok), nem­csak fel­vál­tot­ták az előt­tük já­ró po­li­ti­ku­si

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.