rubicon

Deák, a kodifikátor

12 perc olvasás
Deák Fe­renc két nagy mű­ve a jog­his­tó­riá­ban a köz­jog ter­ré­nu­má­ba eső kiegye­zés és a bün­te­tő ko­di­fi­ká­ció: az 1843. évi bün­te­tő­jo­gi ja­vas­la­tok, az igaz­ság­ügy-mi­nisz­te­ri ren­de­le­tek, a saj­tó­es­küdt­szé­ki el­já­rás és a vész­tör­vény. A két jog­tu­do­má­nyi mű Deák két kor­sza­ká­hoz tar­to­zik. Az egyik Deák ál­lam­fér­fiúi te­vé­keny­sé­gé­hez kö­tő­dik, a má­sik a jo­gász Deák mű­ve. A re­form­ko­ri Deák arc­éle in­kább a jo­gá­szé, mint ál­lam­fér­fié, de az ál­lam­fér­fi Deák nem ala­kul­ha­tott vol­na ki a prak­ti­zá­ló jo­gász elő­gya­kor­la­tai nél­kül, a po­li­ti­kus a tör­vény­ha­tó­sá­gi ta­pasz­ta­la­tok nél­kül. A hig­gadt ko­di­fi­ká­to­ri men­ta­li­tás ala­poz­ta meg a kiegye­zé­ses tár­gya­lá­so­kon nyu­godt komp­ro­misszu­mo­kat ke­re­ső és lét­re­ho­zó ál­lam­fér­fiúi al­ka­tot.

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta