rubicon

Civitas Fidelissima. Fel­ke­lés és nép­sza­va­zás

Ho­gyan lett Sop­ron a leg­hűsé­ge­sebb vá­ros?
20 perc olvasás

1921. de­cem­ber 14. „Mi, sop­ro­niak és a kör­nye­ző fal­vak pol­gá­rai hisszük, hogy ez a nap nem­csak a mi ün­ne­pünk: ve­lünk ün­ne­pel­nek min­den­hol a vi­lá­gon, ahol ma­gya­rok él­nek és ma­gya­rul érez­nek. A Hű­ség Nap­ján a vá­ros min­den­ko­ri ve­ze­té­se az ar­ra ér­de­me­se­ket ki­tün­te­tés­sel ju­tal­maz­za. A Kis Vár­ke­rü­le­ten ál­ló Hű­ség-kút jel­ké­pes szo­bor­alak­jai az örök hű­ség­re fi­gyel­mez­tet­nek. A vá­ros tán­to­rít­ha­tat­lan ra­gasz­ko­dá­sát hir­de­tik a ma­gyar ha­zá­hoz (1277, 1921, 1989), de hir­de­tik a híd sze­re­pét is az egy­sé­ge­sü­lő Eu­ró­pá­hoz. Sop­ron ma­ga a meg­tes­te­sült hű­ség a ki­tar­tás­ban, az él­ni aka­rás­ban, a ha­gyo­má­nyok tisz­te­le­té­ben. Az idők vé­ge­ze­téig így le­gyen!”

Egy el­sza­kí­tás­ra ítélt or­szág­rész

1918. no­vem­ber 17-én az oszt­rák ál­lam­ta­nács et­nog­rá­fiai el­vek­re hi­vat­koz­va be­je­len­tet­te igé­nyét Nyu­gat-­Ma­gyaror­szág­ra. Az 1919. szep­tem­ber 10-i Sa­int Ger­man­-i bé­ke, az önren­del­ke­zés jo­gát ki­zár­va, Auszt­riá­nak ítél­te Mo­son, Sop­ron és Vas vár­me­gyék nyu­ga­ti

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.