rubicon

Churchill és az Európai Egyesült Államok

15 perc olvasás

Az Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mok ki­fe­je­zést Chur­chill a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú be­fe­je­ző­dé­se után el­ső íz­ben 1945. no­vem­ber 16-án Brüsszel­ben, a bel­ga sze­ná­tus és kép­vi­se­lő­ház egye­sí­tett ülé­sén el­mon­dott be­szé­dé­ben hasz­nál­ta, no­ha ma­ga is elis­merte, hogy az ere­de­ti­leg a há­bo­rú előt­ti Pá­neu­ró­pa-­moz­ga­lom ala­pí­tó­já­tól, gróf Ri­chard Ni­co­laus Co­u­den­­hove-­Kaler­gi­től szár­ma­zik. 

Be­szé­dé­nek ez a ré­sze még csak ál­ta­lá­nos­sá­go­kat tar­tal­ma­zott és me­rő­ben re­to­ri­kai cé­lo­kat szol­gált: „Az Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mok […] úgy egye­sít­he­ti a kon­ti­nenst, ami­re a Ró­mai Bi­ro­da­lom bu­ká­sa óta még nem volt pél­da. Egy olyan egy­ség­ben, ahol a né­pek jó­lét­ben, bé­ké­ben és igaz­sá­gos vi­szo­nyok kö­zött él­nek együtt.” A hol­land nem­zet­gyű­lés előtt, Há­gá­ban lé­nye­gé­ben megis­mé­tel­te a brüssze­li be­szé­det, de itt már Ke­let-Eu­ró­pa és a Szov­jetunió in­teg­rá­lá­sá­ról is be­szélt, s mindezt az ENSZ irá­nyí­tá­sá­val kép­zel­te el. 

Ilyen előz­mé­nyek után ke­rült sor a ké­sőbb hí­res­sé vált zü­ri­chi be­szé­dé­re, amelyben ki­fej­tet­te az Európai Egye­sült Ál­la­mok­kal kap­cso­la­tos tel­jes kon­cep­ció­ját, no­ha már ko­ráb­ban, 1930 feb­ru­ár­já­ban azt ja­va­sol­ta, hogy az USA fö­de­rá­ciós be­ren­dez­ke­dé­sé­nek min­tá­já­ra ala­kít­sa­nak ha­son­lót az eu­ró­pai nem­ze­tek kö­zöt­ti el­len­té­tek le­küz­dé­sé­re. 

A zü­ri­chi be­széd és fo­gad­ta­tá­sa

A zü­ri­chi egye­te­men 1946. szep­tem­ber 19-én meg­tar­tott előadá­sá­ban

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta