rubicon

Chamberlain

A béke apostola
14 perc olvasás

Cham­ber­lain ne­ve ma egyet je­lent a brit po­li­ti­ka ku­dar­cá­val a II. vi­lág­há­bo­rú­hoz ve­ze­tő úton. Egyet je­lent a Hit­ler­rel va­ló egyez­ke­dés­sel, a dik­tá­to­rok meg­bé­kí­té­sé­nek re­mény­te­len kí­sér­le­té­vel. Ne­ve a min­den­re el­szánt el­len­fe­lek va­ló­di ter­mé­sze­tét felis­mer­ni kép­te­len gyen­ge­ség jel­ké­pe lett.

Mindeb­ben per­sze van igaz­ság, de Ar­thur Neville Cham­ber­lain (1869–1940) brit mi­nisz­ter­el­nök csa­lá­di hát­te­rét, sze­mé­lyi­sé­gét, pá­lya­fu­tá­sát, po­li­ti­kai si­ke­reit és vég­ső ku­dar­cát sok­fé­le né­ző­pont­ból ér­de­mes megítél­nünk. Te­he­tett vol­na-e töb­bet Hit­ler el­len? Véd­het­te vol­na ered­mé­nye­seb­ben Nagy-B­ri­tan­nia vi­lág­ha­tal­mi stá­tu­sát és ka­to­nai cse­lek­vő­ké­pes­sé­gét? Meg­for­dít­hat­ta vol­na a II. vi­lág­há­bo­rú­ba ro­ha­nó vi­lág sor­sát, a tör­té­ne­lem me­ne­tét? 

 

Ar­thur

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta