rubicon

Bolsevizmus, sztálinizmus

31 perc olvasás

Te­kint­sük át tör­té­ne­ti­leg a fo­lya­ma­tot: mi a bol­se­viz­mus, hon­nan ered, me­lyek a for­rá­sai, gyö­ke­rei? Kik is a bol­se­vi­kok: egy nyu­gat-­eu­ró­pai, a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben di­va­tos mun­kás­moz­gal­mi ideo­ló­gia, a mar­xiz­mus oroszor­szá­gi kép­vi­se­lői? Az orosz ál­lam­el­le­nes, anar­chis­ta ha­gyo­má­nyok foly­ta­tói? A lá­za­dó ér­tel­mi­ség kép­vi­se­lői, vagy ahogy Klju­csevsz­kij, a kor ki­vá­ló orosz tör­té­né­sze ír­ta, a 19. szá­zad Pu­ga­csov­jai? Ne­tán zsi­dó sza­bad­kő­mű­ve­sek, összees­kü­vők, ahogy po­li­ti­kai el­len­fe­leik ál­lít­ják? Ér­de­mes e kér­dé­sek miatt a prob­lé­mát össze­füg­gé­sei­ben, az orosz va­ló­ság­ba ágyaz­va át­te­kin­te­nünk.

A bol­se­viz­mus egy­szer­re egy po­li­ti­kai pár­nak, il­let­ve egy párt adott irány­za­tá­nak a ne­ve, egyút­tal po­li­ti­kai fi­lo­zó­fia, emel­lett egy ha­tal­mi szisz­té­ma és egy rend­szer el­ne­ve­zé­se is. A bol­se­vik el­ne­ve­zés ere­de­ti­leg az 1898-ban Minszk­ben ala­pí­tott Oroszor­szá­gi Szo­ciál­de­mok­ra­ta Párt (OSZDMP) egyik, ne­vé­ben több­sé­gi, ra­di­ká­lis irány­za­tát je­lö­li,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.