rubicon

Berlin, a megosztott város

24 perc olvasás
A négy nagy­ha­ta­lom 1945. jú­nius 5-én kö­zös nyi­lat­ko­zat­ban ren­del­ke­zett né­metor­szá­gi meg­szál­lá­si öve­ze­tei­ről. „Nagy-­Ber­lin” nem tar­to­zott egyik meg­szál­lá­si öve­zet­hez sem, ha­nem kö­zös, négy­ha­tal­mi meg­szál­lás és igaz­ga­tás alá he­lyez­ték. A vá­ros meg­szál­lá­si szek­to­rai­nak igaz­ga­tá­sá­ra négy­ha­tal­mi Szö­vet­sé­ges­kö­zi Kor­mány­zó­ha­tó­sá­got (oro­szul: Kom­man­da­tú­ra) lé­te­sí­tet­tek, ame­lyet az or­szá­got felügye­lő Szö­vet­sé­ges El­lenőr­ző Ta­nács alá ren­del­tek.
Pénz­re­form

1946. áp­ri­lis 21–22-én Né­metor­szág szov­jet meg­szál­lá­si öve­ze­té­ben és Ber­lin szov­jet szek­to­rá­ban – a meg­szál­lók nyo­má­sá­ra – a kom­mu­nis­ta és a szo­ciál­de­mok­ra­ta párt Né­metor­szág Szo­cia­lis­ta Egy­ség­párt­ja (NSZEP–SED) né­ven egye­sült. A vá­ros nyu­ga­ti szek­to­rai­ban a szo­ciál­de­mok­ra­ták 82 szá­za­lé­ka

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta