rubicon

Beneš, az ügynök

Egy KGB-tábornok emlékei
3 perc olvasás

Pa­vel Ana­to­li­je­vics Szu­dop­la­tov, az NKVD, majd a KGB há­rom­csil­la­gos tá­bor­no­ka az 1920-as évek vé­gén fia­tal ügy­nök­ként ke­rült a szov­jet „Cég­hez”. Sztalin sze­mé­lyes uta­sí­tá­sá­ra előbb sa­ját ke­zű­leg haj­tott vég­re po­li­ti­kai gyil­kos­sá­go­kat Nyu­ga­ton és ott­hon, majd ilye­ne­ket szer­ve­zett a tá­vol­ból. Az ő ve­zény­le­té­vel vé­gez­tek a dik­tá­tor nagy ve­tély­tár­sá­val, Tro­ckij­jal Me­xi­kó­ban, az­tán a tá­bor­nok több mint tíz éven át ve­zé­nyel­te az USA-ban és Nagy-B­ri­tan­niá­ban zaj­ló atom­kém­ke­dést. Az ő ügy­nö­kei vol­tak az atom­fi­zi­ku­sok: Fuchs, Op­pen­hei­mer, Fer­mi, Pon­te­cor­vo, va­la­mint a hír­hedt Ro­sen­berg há­zas­pár is. Sok­szor ta­lál­ko­zott Szta­lin­nal, nagy ter­ve­ket szőt­tek a Nyu­gat és a szov­jet tár­sa­da­lom el­len. Ám Sztalin ha­lá­la után – mi­vel sok ter­he­lőt tu­dott az utód Hrus­csov­ról is – le­fog­ták, ti­zen­öt év­re elítél­ték, amit mara­dék­ta­la­nul le is ült. Utá­na már nem is re­ha­bi­li­tál­ták, míg lé­te­zett a Szov­jetunió. A ma­gá­ra ma­radt, öreg és be­teg fér­fi 1992-ben két brit új­ság­író­nak dik­tál­ta le élet­tör­té­ne­tét, amely vé­gül 1994-ben Spe­ci­al Tasks. The Me­mo­irs of an Un­wan­ted Wit­ness – a So­viet Spy­ma­ster (Kü­lön­le­ges felada­tok. Egy ké­nyel­met­len szem­ta­nú: a szov­jet mes­ter­kém em­lék­ira­tai) cím­mel je­lent meg.

So­ro­za­tunk­ban azok­ból az ese­mé­nyek­ből sze­mel­ge­tünk, ame­lyek­nek Szu­dop­la­tov tá­bor­nok vagy ma­ga is sze­rep­lő­je, vagy irá­nyí­tó­ja volt. Az egyik ilyen eset Edu­ard Be­neš cseh­szlo­vák köz­tár­sa­sá­gi el­nök­ről (1935–38) szól, aki Nyu­gat­ra me­ne­kült, miu­tán Hit­ler be­ke­be­lez­te or­szá­gát, az­tán 1945-ben ha­za­tért és újabb há­rom évig – a kom­mu­nis­ta ha­ta­lom­át­vé­te­lig – is­mét az or­szág el­nö­ke volt. Be­neš­re mintegy mel­lé­ke­sen tér ki a tá­bor­nok – egy Pjotr Zu­bov ne­vű ügy­nö­ké­ről ír­ván megem­lí­ti, hogy Zu­bov 1937-től Prá­gá­ban volt a szov­jet tit­kos­szol­gá­lat dip­lo­ma­ta­ként te­vé­keny­ke­dő re­zi­den­se. Ő szer­vez­te be Be­nešt, aki na­gyon félt, hogy ha a ná­cik el­fog­lal­ják ha­zá­ját, őt fog­lyul ej­tik. Zu­bov meg­szer­vez­te Be­neš szö­ké­sét – cse­ré­be rá­vet­te az el­nö­köt, le­gyen az NKVD és a Kreml ügy­nö­ke. Sztalin kül­dött az el­nök­nek 10 ezer dol­lárt a szö­kés költ­sé­gei­rel, és az NKVD min­dent elin­té­zett. Be­neš már ko­ráb­ban ter­ve­zett egy me­rény­le­tet a ju­go­szláv ki­rály

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.