rubicon

Bakócz Tamás

Jobbágysorból a pápai trón felé
7 perc olvasás

1513. már­cius 11-én a pá­pa­vá­lasz­tó konk­lá­vé Gio­van­ni de’ Me­di­ci, a hí­res és nagy ha­tal­mú fi­ren­zei csa­lád sar­ja mel­lett fog­lalt ál­lást, aki X. Leó né­ven vet­te át II. Gyu­la pápa örök­sé­gét. Eb­ben nincs sem­mi kü­lö­nös, hi­szen Szent Pé­ter tró­nu­sán ko­ráb­ban már szá­mos al­ka­lom­mal ült itá­liai szár­ma­zá­sú egy­ház­fő. Ma­gyar szem­pont­ból mégis meg kell em­lé­kez­nünk az ese­mény­ről, mi­vel so­káig úgy tűnt, hogy Bakócz Ta­más, egy ke­rék­gyár­tó job­bágy fia ke­rül a ró­mai ka­to­li­kus egy­ház élé­re.

Bakócz ne­vé­nek hal­la­tán min­den­ki­nek az esz­ter­go­mi szé­kes­egy­ház­ban ál­ló, Szűz Má­ria tisz­te­le­té­re fel­szen­telt kápolna jut az eszé­be, amely a ma­gyaror­szá­gi re­ne­szánsz egy­há­zi épí­té­szet gyöngy­sze­me. Az egy­ház­fő min­den­hol meg­fe­le­lő kö­rül­mé­nyek­ről gon­dos­ko­dott ma­ga és udvara szá­má­ra. Eger­ben meg­kezd­te a szé­kes­egy­ház kö­zép­ső ká­pol­ná­já­nak épí­té­sét, ahol sa­ját költ­sé­gén üveg­fes­tő mes­tert al­kal­ma­zott. Esz­ter­gom­ban pe­dig Chie­men­ti Ca­mi­cia fi­ren­zei mes­tert bíz­ta meg a vá­rat el­lá­tó víz­mű­rend­szer meg­ter­ve­zé­sé­vel és a mun­ká­la­tok

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.