rubicon

Bábák és boszorkányok a kora újkori Magyarországon

13 perc olvasás

A kora újkori bábák nélkülözhetetlen tevékenysége egyúttal számtalan konfliktus forrása is volt. A szülés körüli komplikációk és a csecsemők megbetegedése vagy halála kapcsán a bábák gyakran kerültek nehéz helyzetbe, számos esetben szándékos károkozással, boszorkánysággal vádolták őket. A „vasorrú bábák” ugyan a boszorkányként bevádoltaknak csak elenyésző kisebbségét tették ki, mégis jelentős volt a számuk. Kik is valójában a boszorkányperek perbe fogott vagy legalábbis gyanúba kevert bábaasszonyai? Milyen típusú konfliktusok vezettek a bába elleni boszorkányvád kialakulásához? Milyen konkrét vádak merültek fel a szülés körül segédkező asszonyok ellen? A legtöbbet maguk a vádlók árulnak el tanúvallomásaikban.

A szü­le­tés kul­túr­tör­té­ne­te év­szá­za­do­kon, év­ez­re­de­ken ke­resz­tül el­vá­laszt­ha­tat­lan volt a bá­bák mű­kö­dé­sé­től. A vá­ro­sok­ban, fal­vak­ban min­dig vol­tak ér­tő asszo­nyok, aki­ket a vá­ran­dós anyák a ma­guk és szü­le­ten­dő gyer­me­kük meg­se­gí­té­sé­re kér­tek. Tu­dá­su­kat nem­ze­dé­keken ke­resz­tül ad­ták át egy­más­nak. A női test mű­kö­dé­sé­nek meg­fi­gye­lé­se, a ter­hes­ség diag­nosz­ti­zá­lá­sa, a szü­lés le­ve­ze­té­se a 19. szá­za­dig szin­te ki­zá­ró­lag női kö­zeg­ben, ro­ko­nok, szom­széd­asszo­nyok és ta­pasz­ta­la­ti úton te­vé­keny­ke­dő bá­bák

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta