rubicon

Az utolsó kortanú

Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona
23 perc olvasás

2013. áp­ri­lis 18-án, 95 éves ko­rá­ban el­hunyt Hor­thy Ist­ván­né Edel­sheim-­Gyu­lai Ilo­na, aki Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó me­nye­ként fon­tos kor­ta­nú­ja, cse­lek­vő ré­sze­se, ha­szon­él­ve­ző­je s egy­ben ro­bo­to­sa volt egy vi­ta­tott kor­szak­nak, amely­ről bár­ho­gyan is vé­le­ked­jünk, az ő egy­ko­ri sze­rep­vál­la­lá­sa és há­bo­rú utá­ni te­vé­keny­sé­ge – kö­te­le­zett­sé­gei be­csü­let­tel va­ló tel­je­sí­té­se – vi­tat­ha­tat­lan elis­me­rést és tisz­te­le­tet ér­de­mel.

Gróf Edel­sheim-­Gyu­lai Ilo­na, Hor­thy Ist­ván kor­mány­zó­he­lyet­tes ké­sőb­bi fe­le­sé­ge 1918. ja­nuár 14-én szü­le­tett Bu­da­pes­ten. Ap­ja, gróf Edel­sheim-­Gyu­lai Li­pót evan­gé­li­kus fő­ne­me­si csa­lád­ból szár­ma­zott. A nagy­apa dr. Edel­sheim-­Gyu­lai Li­pót jo­gi dok­tor, akit a ki­rály 1882-ben bá­rói, majd 1906-ban gró­fi rang­ra emelt. Ak­tí­van

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.