rubicon

Az új Munkáspárt

A brit baloldal útja és dilemmái
12 perc olvasás
A több mint száz éves brit Munkáspárt 80 éve a brit kétpártrendszer egyik pillére. Radikális hagyományai a nyugat-európai szociáldemokráciát sok olyan tapasztalattal gazdagították, amelyek nem lehetnek közömbösek a szociális demokrácia, a társadalmi igazságosság iránt elkötelezett erők számára szerte a világban. Az alábbiakban e tapasztalatok közül a folytonosság és a megújulás, a hagyományok és a változások kölcsönhatását kívánjuk kiemelni.

Margaret Thatcher 18 évig tar­tó kon­zer­va­tív kor­mány­zá­sa je­len­tő­sen átala­kí­tot­ta a brit tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi vi­szo­nyo­kat, de ha­tás­sal volt a szel­le­mi, tu­da­ti szfé­rá­ra is, s új hely­ze­tet te­rem­tett a Mun­kás­párt szá­má­ra.

Kon­zer­va­tív ki­hí­vás

Thatcher nyíl­tan sza­kí­tott a kon­szen­zus­po­li­ti­ká­val. Gaz­da­ság­po­li­ti­ká­já­ban zöld utat biz­to­sí­tott a pia­ci dog­mák­nak. El­ve­tet­te az ál­lam beavat­ko­zá­sát a gaz­da­ság­ba. A jó­lé­ti ál­lam in­téz­mé­nyei­vel köz­vet­le­nül nem üt­kö­zött, de eluta­sí­tot­ta an­nak fi­lo­zó­fiá­ját, a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­ság vé­del­mét, és kur­tí­tot­ta anya­gi alap­jait, fő­leg az egész­ség­ügy te­rü­le­tén. Szi­go­rú szak­szer­ve­zet-el­le­nes tör­vé­nye­ket sza­vaz­ta­tott

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.