rubicon

Az ország élén

Teleki első kormánya
12 perc olvasás

A tria­no­ni bé­ke­szer­ző­dés aláírá­sa után nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy a Simo­nyi-­Se­ma­dam-­kor­mány nap­jai meg van­nak szám­lál­va. A csak­nem más­fél hó­na­pig el­hú­zó­dó kor­mány­vál­ság és Bethlen Ist­ván kor­mány­ala­kí­tá­si kí­sér­le­té­nek ku­dar­ca után, jú­lius kö­ze­pén Hor­thy Mik­lós Te­le­kit de­zi­gnál­ta mi­nisz­ter­el­nök­nek. 

Beth­len va­ló­szí­nű­leg úgy vél­te: ha a hely­zet tisz­tá­zó­dik, nyu­god­tabb bel­po­li­ti­kai kö­rül­mé­nyek kö­zött áll­hat az or­szág élé­re. A hely­zet megíté­lésében Bethlen nem volt egye­dül: mind a né­met, mind a fran­cia dip­lo­má­cia bu­da­pes­ti kép­vi­se­lő­je úgy lát­ta, hogy Te­le­ki mi­nisz­ter­el­nök­sé­ge csupán az át­me­ne­ti ál­la­po­tot hosszab­bít­ja meg né­hány hét­tel-hó­nap­pal.

Teleki mégis ma­radt, és ki­lenc hó­na­pon ke­resz­tül meg­le­he­tős szerencsével kor­mány­zott. Legalább négy­szer akar­ták meg­buk­tat­ni, egy­szer új kor­mányt ala­kí­tott, le­sze­relt, bé­kí­tett, al­ku­do­zott és színlelt.

Egy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.