rubicon

Az orosz parasztság és a szovjethatalom

11 perc olvasás
A szov­jet ál­lam a kom­mu­niz­mus is­te­nei­nek, sa­ját utó­pisz­ti­kus ter­vei­nek és a mo­der­ni­zá­ció sa­já­to­san sztá­li­ni eti­ká­já­nak ne­vé­ben úgy dön­tött, hogy le­szá­mol a pa­raszt­ság­gal. A for­ra­da­lom kí­sér­le­te a vi­dék át­ne­ve­lé­sé­re cső­döt mon­dott, így kény­te­le­nek vol­tak megüt­köz­ni a vé­dő­sán­caik mö­gé be­hú­zó­dó pa­rasz­tok­kal. E há­bo­rú ered­mé­nye lett a vé­res sztá­li­ni ter­ror. A pro­le­tár­for­ra­da­lom­nak azon­ban nem volt esé­lye a vég­ső győ­ze­lem­re, mint ahogy a 20. szá­zad utol­só év­ti­ze­dé­től fog­va az or­szág­nak is szük­ség­sze­rűen el kel­lett ve­szí­te­nie nagy­ha­tal­mi stá­tu­sát.

A kom­mu­nis­ta párt szá­má­ra a for­ra­da­lom meg­va­ló­sí­tá­sa so­rán a leg­na­gyobb fej­tö­rést a pa­raszt­ság prob­lé­má­ja okoz­ta. A kü­lön­fé­le kom­mu­nis­ta kon­cep­ciók több­nyi­re igye­kez­tek sző­nyeg alá sö­pör­ni a kér­dést, a pa­rasz­ti ré­te­get ha­nyat­ló­fél­ben lé­vő és a szo­cia­liz­mus

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.