rubicon

Az Or­szá­gos Habs­burg-el­le­nes Li­ga

2 perc olvasás

Az 1920-ban ala­pí­tott szer­ve­zet Göm­bös Gyu­la véd­nök­sé­ge alatt állt, cél­ja a Habs­burg-ház vissza­té­ré­sé­nek megaka­dá­lyo­zá­sa, il­let­ve a Habs­burg-di­nasz­tia, va­la­mint az an­nak ér­de­keit is kép­vi­se­lő le­gi­ti­mis­ta tá­bor el­le­ni pro­pa­gan­da ki­fej­té­se volt. A szer­ve­zet ta­lán a Hor­thy-kor­szak egyet­len iga­zán pár­tok fe­lett ál­ló cso­por­to­su­lá­sá­nak te­kint­he­tő, hi­szen pro­mi­nen­sei kö­zött egy­ko­ri ve­ze­tő ok­tób­ris­ták mel­lett a sze­ge­di el­len­for­ra­dal­mi kor­mány el­ső so­rá­hoz tar­to­zók is he­lyet kap­tak, és 1918 előt­ti füg­get­len­sé­gi kép­vi­se­lők ép­pen úgy tag­jai vol­tak, mint faj­vé­dő szer­zők, ne­he­zen be­so­rol­ha­tó írók, na­cio­na­lis­ta tör­té­né­szek vagy a nyi­la­sok párt­lap­já­nak ké­sőb­bi fő­szer­kesz­tő­je. Ami össze­kö­töt­te őket, az nem más volt, mint a ma­gyar füg­get­len­sé­gi ha­gyo­mány erő­tel­jes kép­vi­se­le­te. Az sem meg­le­pő, hogy több­sé­gük re­for­má­tus volt.

Bar­tha

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.