rubicon

Az önálló Oroszország Európa-politikája

25 perc olvasás

Az ön­ál­ló­vá vált Oroszor­szág nem egy­sze­rűen új sze­rep­lő­ként, ha­nem va­ló­di nagy­ha­ta­lom­ként kí­vánt be­kap­cso­lód­ni a vi­lág­po­li­ti­ka fo­lya­ma­tai­ba. Azon­ban már a Szov­jetunió szétesé­sé­nek pil­la­na­tá­ban nyil­ván­va­ló volt, hogy Oroszor­szág leg­fel­jebb ka­to­nai vo­nat­ko­zás­ban ren­del­ke­zik a nagy­ha­tal­mi­ság kon­dí­ciói­val. Sem örö­költ gaz­da­sá­gi ere­je, sem vi­lág­po­li­ti­kai po­zí­ciói, sem kul­tu­rá­lis és in­for­má­ciós sú­lya és be­fo­lyá­sa nem volt össze­mér­he­tő a vi­lág el­ső szá­mú ha­tal­maié­val.

Gaz­da­sá­gi te­kin­tet­ben az ön­ál­ló­vá vált Oroszor­szág tör­té­ne­té­nek el­ső évé­ben sem szá­mí­tott már több­nek, mint kö­zép­ha­ta­lom­nak. 1992-ben az orosz gaz­da­ság töb­bé-ke­vés­bé már „csak” ar­ra volt ké­pes, ami­re az an­gol, a fran­cia vagy az olasz gaz­da­ság kü­lön-kü­lön. Az egy­ko­ri szov­jet bel­ső pe­ri­fé­ria le­vá­lá­sá­val Moszk­va gaz­da­sá­gi ere­je az egye­sí­tett Né­metor­szá­génak minössze kéthar­ma­dára zsu­go­rodott. A Szov­jetunió szét­esé­­se Moszk­va és Pe­king stra­té­giai egyen­sú­lyát is föl­bo­rí­tot­ta – legalábbis a gaz­da­sá­gi erő

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.