rubicon

Az ígéret földje Magyarország

Az újkori német betelepülés
8 perc olvasás

Az 1711-es szat­má­ri bé­ke­kö­tés egé­szen a na­pó­leo­ni há­bo­rú­kig tar­tó, kö­zel 100 éves békés idő­szak ele­jét je­len­tet­te. A III. Károly ki­rály és a ma­gyar ren­dek kö­zött Szat­már­ban (ma: Szat­már­né­me­ti) meg­kö­tött komp­ro­misszum rög­zí­tet­te Ma­gyaror­szág kü­lön­le­ges hely­ze­tét a Habs­burg Bi­ro­dal­mon be­lül, és meg­nyi­tot­ta az utat a Ma­gyar Ki­rály­ság­ba be­te­le­pü­lő né­met te­le­pe­sek előtt. A cél a tö­rök ura­lom alól fel­sza­ba­dí­tott or­szág­rész új­jáépí­té­se volt. Mi­lyen volt a hely­zet ek­kor eze­ken a te­rü­le­te­ken? 

A tö­rök idők­ben és az 1683–1711 kö­zöt­ti há­bo­rús idő­szak­ban a la­kos­ság nagy ré­sze a vá­ro­sok­ba vagy a ne­he­zeb­ben elér­he­tő pe­rem­vi­dé­kek­re, fo­lyó­völ­gyek­be, er­dők­be me­ne­kült. Kü­lö­nö­sen a ter­mé­keny, nagy ki­ter­je­dé­sû, ép­pen ezért nem biz­ton­sá­gos al­föl­di te­rü­le­tek nép­te­le­ned­tek el. Sok volt az el­ha­gyott pa­rasz­ti udvar, ame­lyet a bir­to­kos­nak bér­be kel­lett vol­na ad­nia, mi­köz­ben ma­ga is a túlélé­sért küz­dött. Ezek a gaz­da­sá­gok ol­csó­sá­guk miatt von­zóak vol­tak, és sza­bad köl­töz­kö­dé­si jog kö­tő­dött hoz­zá­juk, ami alap­ve­tően

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.