rubicon

Az I. G. Farben és az auschwitzi koncentrációs tábor

8 perc olvasás

Az I. G. Far­ben a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Né­metor­szág leg­na­gyobb ipar­vál­la­la­ta­ként sa­ját fej­lesz­té­se ke­re­té­ben nagy hang­súlyt fek­te­tett az ún. szin­te­ti­kus vagy mű­gu­mi, il­let­ve szin­te­ti­kus üzem­anyag gyár­tá­sá­ra. En­nek kap­csán több el­já­rást is ki­dol­goz­tak, egye­bek mel­lett az ún. Ber­gi­us-el­já­rást, mely­nek so­rán bu­ta­dién és nát­ri­um ke­ve­rék­éből ké­szült a mű­gu­mi, in­nen kap­ta a Bu­na ne­vet. A gyár­tás­hoz nagy mennyi­sé­gű kő­szén­re, víz­re, ol­tott mész­re és ás­vá­nyi só­ra volt szük­ség.

Gran­dió­zus ipar­te­lep

A há­bo­rú ki­tö­ré­sét kö­ve­tően azon­nal fel­me­rült az öt­let és igény, hogy a ter­me­lés biz­ton­sá­go­sab­bá té­te­lé­hez, de fő­ként a meg­nö­ve­ke­dett há­bo­rús igé­nyek sze­rin­ti fel­fut­ta­tá­sá­hoz te­le­pít­se­nek, il­let­ve te­le­pít­sék át a ve­gyi üze­me­ket a meg­szállt ke­le­ti te­rü­le­tek­re, ki­hasz­nál­va az ott lé­vő ás­vány­kin­cse­ket és a lé­gi­tá­ma­dá­sok el­len re­la­tív biz­ton­sá­got nyúj­tó föld­raj­zi adott­sá­go­kat. A mű­gu­mi­ter­me­lés át­te­le­pí­té­sé­re és ki­ter­jesz­té­sé­re 1940-ben két új ipar­te­lep kiala­kí­tá­sát ha­tá­roz­ták el, ezért egy lud­wig­sha­fe­ni és egy szi­lé­ziai üze­met kí­ván­tak felépí­te­ni, 25-25 ezer ton­na éves ka­pa­ci­tás­sal. A két új üzem bein­dí­tá­sá­val az ad­di­gi két nagy szin­te­ti­kus­gu­mi-gyár, Schko­pau és Hüls ál­tal meg­ter­melt mű­gu­mi mennyi­sé­gét évi 100 ezer ton­ná­ról 150 ezer ton­ná­ra kí­ván­ták emel­ni. Minder­ről a Bi­ro­dal­mi Gaz­da­sá­gi Mi­nisz­té­rium­ban 1940. no­vem­ber 2-án meg­tar­tott ér­te­kez­le­ten szü­le­tett dön­tés.

Az egyik hely­szín­ként ké­zen­fek­vő megol­dás­nak tűnt a fel­ső-­szi­lé­ziai kis­vá­ros, Ausch­witz (lengyel ne­vén Os­wie­cim) kör­nyé­ke, ahol az összes szük­sé­ges nyers­anyag hely­ben volt, ki­vá­ló köz­le­ke­dé­si há­ló­zat­tal bírt, ráadásul ek­kor kör­vo­na­la­zó­dott az SS el­kép­ze­lé­se, hogy ki­ter­jedt tá­bor­komp­le­xu­mot te­le­pí­t a kör­nyék­re. Hein­rich Himm­ler, a Reichs­füh­rer-SS ígé­re­tei sze­rint a tá­bor ki­fogy­ha­tat­lan ol­csó mun­ka­erőt biz­to­sí­ta­na az üze­mek mű­köd­te­té­sé­hez. A ná­cik a gyár épí­té­sét be­le­fog­lal­ták a négy­éves ter­vük­be, és a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.