rubicon

Az Európai Unió Maastrichttól Nizzáig

16 perc olvasás

A ki­lenc­ve­nes évek az in­teg­rá­ció mé­lyü­lé­sé­nek és bő­vü­lé­sé­nek, a ko­ráb­bi kö­zös­sé­gi po­li­ti­ka meg­re­for­má­lá­sá­nak és nem utol­só­sor­ban az új­raegye­sí­tett Né­metor­szág in­teg­rá­ción be­lü­li hely­ke­re­sé­sé­nek je­gyé­ben tel­nek el. Ez az az év­ti­zed, amely­nek so­rán a szov­jet blokk­ból ki­ke­rü­lő kö­zép-ke­let-eu­ró­pai or­szá­gok fo­ko­za­to­san in­teg­rá­lód­tak/in­teg­rá­lód­nak az Eu­ró­pai Unió­ba. Az fő hang­súly azonban a mo­ne­tá­ris in­teg­rá­ció megvalósítására került

Az 1990-es év is­mét a né­met kér­dés­től volt han­gos Eu­ró­pá­ban. Az az Eu­ró­pát geo­po­li­ti­kai­lag új­ra­ren­de­ző fo­lya­mat, amely vé­gül is el­ve­ze­tett a de­mok­ra­ti­kus és piac­gaz­da­sá­gi átala­ku­lás­hoz Kö­zép-­Ke­let­-Eu­ró­pá­ban, le­he­tő­vé tet­te Né­metor­szág új­raegye­sí­té­sét. Az év­ti­zed nyi­tó­évé­ben, az ún. 4+2-es tár­gya­lá­sok so­rán meg­te­rem­tő­dött a jo­gi és dip­lo­má­ciai fel­té­te­le az or­szág új­raegye­sí­té­sé­nek.

Az év­ti­zed ele­jén új­ra kiéle­ző­dött az 1968-ban be­ve­ze­tett kö­zös ag­rár­po­li­ti­ka kö­rü­li vi­ta. En­nek ered­mé­nye­ként

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.