rubicon

Az Európai Unió „alapító atyái"

Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak
6 perc olvasás

Nap­jaink Eu­ró­pai Unió­ját a hi­deg­há­bo­rú kez­de­tén meg­fo­gal­ma­zott egy­ség­tö­rek­vé­sek indítot­ták el. Ek­kor bon­ta­ko­zott ki a fran­cia–né­met tör­té­nel­mi meg­bé­ké­lés, mely nem pusz­tán meg­te­rem­tet­te az in­teg­rá­ló­dás alap­ját, ha­nem ma is ezen két or­szág je­len­ti az unió ten­ge­lyét. Eb­ben a fo­lya­mat­ban szá­mos nyu­gat-­eu­ró­pai po­li­ti­kus mű­kö­dött köz­re. Kö­­zü­lük Ro­bert Schu­man, Je­an Mo­nnet és Paul-­Hen­ri Spa­ak sze­re­pe két­ség­te­le­nül kiemel­ke­dő.

In­teg­rá­ciós mo­ti­vá­ciók 1945 után

Az eu­ró­pai egy­ség gon­do­la­ta hosszú tör­té­nel­mi múlt­ra te­kint vissza. Ezek az el­kép­ze­lé­sek az eu­ró­pai esz­me­tör­té­net szer­ves ré­szét ké­pe­zik, meg­va­ló­su­lá­suk­hoz azon­ban mind a sze­mé­lyi, mind a po­li­ti­kai fel­té­te­lek hiá­nyoz­tak. A  má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tően te­rem­tőd­tek meg az in­teg­rá­ló­dás fel­té­te­lei. Mo­ti­vá­ciót je­len­tett a bi­po­lá­ris vi­lág­rend lét­re­jöt­te, a Szov­jetunió túl­zott eu­ró­pai je­len­lé­te, Eu­ró­pa gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai vissza­szo­ru­lá­sa a vi­lág­ban, va­la­mint az Egye­sült Ál­la­mok di­na­miz­mu­sa és az in­teg­rá­ló­dás nem­zet­kö­zi ten­den­ciái. Az egy­sé­ge­sü­lés

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.