rubicon

Az Európai Konvent és Magyarország

3 perc olvasás

Az eu­ró­pai in­teg­rá­ciós épít­ke­zés két sík­já­nak – mé­lyí­tés és bő­ví­tés – vi­szo­nya, en­nek tu­da­tos for­má­lá­sa az el­múlt 50 év­ben meg­le­pő ál­lan­dó­sá­got mu­tat. A ki­bő­ví­té­si lé­pé­se­ket min­dig megelő­zi egy el­mé­lyí­tés, s e két fo­lya­mat úgy il­lesz­ke­dik egy­más­hoz, mint két fo­gas­ke­rék fo­gai. A je­len­le­gi ke­le­ti ki­bő­ví­tés il­lesz­ke­dé­se e fo­lya­mat­ba nem mu­tat e szem­pont­ból új vo­nást.

Az Agen­da 2000 do­ku­men­tu­má­ban ki­fej­tett stra­té­giai el­vek és cé­lok vi­lá­gos­sá tet­ték, hogy az EU a ki­bő­ví­tés után nem­csak a vi­lág el­ső ke­res­ke­del­mi ha­tal­ma s a fej­lett­ség mennyi­sé­gi jel­le­gű mu­ta­tói sze­rint a leg­je­len­tő­sebb gaz­da­sá­gi po­ten­ciá­jú en­ti­tá­sa kí­ván len­ni, ha­nem az eu­ró ré­vén a tő­ke- és pén­zü­gyi pia­co­kon is ará­nyos sze­rep­re kí­ván szert ten­ni, s ál­ta­lá­ban mar­kán­sabb

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.