rubicon

Az európai identitás és az Egyesült Államok

Egy történész gondolatai
10 perc olvasás
Az Egye­sült Ál­la­mok Eu­ró­pa kiemelt part­ne­re 1917 óta. De va­jon nem fojt­ja-e meg Eu­ró­pát az atlanti kö­zös­sé­gen be­lül, mi­köz­ben az eu­ró­pai elit sze­met huny efö­lött? Vizs­gál­juk meg a prob­lé­mát két pont­ban: elő­ször azt te­kint­sük át, hogy az ame­ri­kaiak mennyi­ben já­rul­tak hoz­zá az eu­ró­pai iden­ti­tás­hoz a hat­va­nas éve­kig, majd ve­gyük szemügy­re az eu­ró­pai iden­ti­tás ame­ri­ka­ni­zá­ló­dá­sá­nak újabb je­len­sé­gét és az Unió ez­zel kap­cso­la­tos ál­lás­pont­ját.
Két­ség­be von­ha­tó, hogy az Egye­sült Ál­la­mok tá­mo­gat­ni akar­ja az eu­ró­pai egy­sé­get. Ezt a két­sé­get nem az ame­ri­kai el­vi nyi­lat­ko­za­tok kel­tik, ha­nem az or­szág­nak az eu­ró­pai kül­po­li­ti­ká­val, az au­to­nóm eu­ró­pai kör­nye­zet­vé­de­lem­mel, a vé­del­mi po­li­ti­ká­val és a ke­res­ke­de­lem­po­li­ti­ká­val szem­be­ni reak­ciói. Sen­ki nem vet­he­ti az Egye­sült Ál­la­mok sze­mé­re, hogy kö­zö­nyös Eu­ró­pá­val szem­ben, mi­vel az an­gol­szász fe­hér ame­ri­kai elit tag­jai min­dig is nagy érdek­lő­dést ta­nú­sí­tot­tak Eu­ró­pa iránt, gon­dol­junk csak Hen­ry Ja­mes­re, De­an Ache­son­ra vagy John Fo­ster Dul­les­ra. Az ame­ri­kaiak sze­re­pe az eu­ró­pai iden­ti­tás kiala­ku­lá­sá­ban

Sú­lyos ese­mé­nyek ve­zet­ték

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.