rubicon

Az első magyarországi népszámlálás, 1784–85

6 perc olvasás

Az el­ső ma­gyaror­szá­gi nép­szám­lá­lás vég­re­haj­tá­sát II. Jó­zsef 1784. má­jus 1-jén ren­del­te el. Cél­ja az volt, hogy pon­to­sabb ada­to­kat kap­has­son az or­szág né­pes­sé­gé­nek nagy­sá­gá­ról és kü­lö­nös­kép­pen a had­se­reg le­het­sé­ges után­pót­lá­sá­ról, a be­so­roz­ha­tó fér­fiak szá­má­ról. A nép­szám­lá­lást 1784-ben és 1785-ben a ka­to­na­ság haj­tot­ta vég­re a hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­ző he­lyi igaz­ga­tá­si szer­vek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Az ada­tok el­lenőr­zé­sét 1786-ban és 1787-ben vé­gez­ték el.

A nép­szám­lá­lás so­rán min­den csa­lád, il­let­ve ház­tar­tás ada­tait rész­le­tes táb­lá­zat­ban rög­zí­tet­ték („Egy ház­ra, és Familiára tar­to­zó kü­lö­nös Táb­la”), amely­ben min­den la­kos név sze­rint sze­re­pelt. El­té­rő táb­lá­za­tot al­kal­maz­tak azon­ban a zsi­dók („A ’Sidók szá­má­ra va­ló Há­zi, és

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.