rubicon

Az első labdarúgó-világbajnokságok

13 perc olvasás

A mo­dern lab­da­rú­gás leg­na­gyobb ese­mé­nye két­sé­get ki­zá­róan a négy­éven­ként meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő vi­lág­baj­nok­ság. Az el­ső ilyen tor­ná­ra 1930-ban Uru­guay­ban ke­rült sor. De ho­gyan is ju­tot­tunk el odáig? 

A lab­da­rú­gás ere­de­té­ről szá­mos, egy­más­nak el­lent­mon­dó for­rás van, a vi­lág leg­kü­lön­bö­zőbb pont­jain állít­ják, hogy on­nan in­dult el vi­lág­hó­dí­tó út­já­ra a fo­ci. Ezt a vi­tát alig­ha tud­juk el­dön­te­ni. Ben­nün­ket most a mo­dern­ko­ri szer­­­­­ve­zett sport, azon be­lül is a lab­da­­rú­gás nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tai ér­de­kel­nek.

Az el­ső nem­ze­ti szö­vet­sé­get 1863-ban az an­go­lok ala­pí­tot­ták meg, és le­fek­tet­ték a já­ték sza­bá­lyait. Az an­go­lo­kat csak­ha­mar kö­vet­te a töb­bi brit nem­zet. 1870-ben sor ke­rült az el­ső nem­ze­tek kö­zöt­ti, vá­lo­ga­tott mér­kő­zés­re a lon­do­ni The Oval „sta­dion­ban” Skó­cia el­len. A dön­tet­le­nül végző­dő mér­kő­zést

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.