rubicon

Az átmenet magyar útja

A magyarországi rendszerváltás. Összefoglaló értékelés
22 perc olvasás

A „szo­cia­lis­ta vi­lág­bi­ro­da­lom” pél­da nél­kü­li gyor­sa­ság­gal om­lott össze Eu­ró­pá­ban. Mind a Szov­jetunió kö­ré szer­ve­zett és egy egy­be­füg­gő nem­zet­kö­zi dik­ta­tú­ra rend­sze­re­ként össze­tar­tott „nem­zet­kö­zi szo­cia­liz­mus”, mind a Szov­jetunión be­lü­li szo­cia­lis­ta bi­ro­da­lom az összeom­lás szé­lé­re ju­tott. Az eu­ró­pai szo­cia­liz­mu­sok összeom­lá­sa az egyes or­szá­gok­ban más-más úton kö­vet­ke­zett be. A dik­ta­tó­ri­kus, ki­zsák­má­nyo­ló szo­cia­liz­mus le­bon­tá­sát és a plu­ra­lis­ta de­mok­rá­cia meg­te­rem­té­sét Ma­gyaror­szá­gon egy­faj­ta sa­já­tos „ma­gyar út­nak” te­kint­het­jük az 1987 és 1990 kö­zött be­kö­vet­ke­zett ke­let-kö­zép-eu­ró­pai átala­ku­lá­sok so­rá­ban.

TÖRTÉNELMI ELŐFELTÉTELEK 1. Reformok sorozata

A ma­gyaror­szá­gi de­mok­ra­ti­kus át­me­net tör­té­nel­mi fel­té­te­le egy hosszú re­form­tör­té­ne­lem, a mintegy 25 éves re­form­so­ro­zat volt. 1965–68-tól

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta