rubicon

Az asszimiláció zsákutcája

Magyar kisebbség Jugoszláviában
15 perc olvasás
A dél­vi­dé­ki (a dél­szláv utód­ál­la­mok­ban élő) ma­gyar nem­ze­ti kö­zös­sé­gek sor­sa és fej­lő­dé­se igen el­té­rően ala­kult a tör­té­ne­lem fo­lya­mán. Je­len­le­gi hely­ze­tük, tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai éle­tük kö­ze­ge ugyan­csak je­len­tős el­té­ré­se­ket mu­tat. Egy­ben azon­ban saj­nos meg­le­he­tő­sen hason­lí­ta­nak egy­más­ra – el­té­rő okok­ból ugyan, de mind­há­rom ország ma­gyar kö­zös­sé­ge a tel­jes asszi­mi­lá­ció irá­nyá­ba ha­lad.

Az 1920. jú­nius 4-ei tria­no­ni bé­ke­szer­ző­dés kö­vet­kez­té­ben öt ma­gyaror­szá­gi te­rü­let­rész – a Bán­ság nyu­ga­ti ré­sze, a Bács­ka na­gyobb, dé­li ré­sze, a dél-­ba­ra­nyai há­rom­szög, a Mu­ra­köz és a Mu­ra­vi­dék –, to­váb­bá Hor­vátor­szág tel­jes te­rü­le­te ke­rült az újon­nan megala­kult dél­szláv ál­lam­ala­ku­lat­hoz, a Szerb–Hor­vát–Szlo­vén Ki­rály­ság­hoz. Az aláb­biak­ban a há­rom nagy or­szág­rész (Szlo­vé­nia, Hor­vátor­szág, Szer­bia-Vaj­da­ság) sze­rint te­kint­jük át a ju­go­szlá­viai ma­gyar­ság et­ni­kai tér­szer­ke­ze­té­nek ala­ku­lá­sát – egé­szen a je­le­nig.

Általános demográfiai kép

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.