rubicon

Az Andrássyak mint ipari vállalkozók

11 perc olvasás

A ma­gyar nagy­bir­to­kos arisz­tok­rá­cia gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­ge a 18–19. század­ban el­ső­sor­ban a me­ző­gaz­da­ság­hoz kap­cso­ló­dott. Az And­rás­sy csa­lád egyi­ke volt azon fő­úri csa­lá­dok­nak, ame­lyek el­ső­sor­ban ipa­ri vál­lal­ko­zá­saik­kal tűn­tek ki. A dua­liz­mus ko­rá­ban a na­gyi­pa­ri rész­vény­tár­sa­sá­gok és nagy­ban­kok igaz­ga­tó­sá­gá­nak tag­jai, sőt el­nö­kei kö­zött bő­ven találko­zunk nagy­birto­kos arisz­tok­ra­ták­kal. Ők azon­ban nem vol­tak ipa­ri vál­lal­ko­zók, a szóban for­gó vál­la­lat­nak csak nevüket ad­ták, s tár­sa­dal­mi-po­li­ti­kai össze­köt­te­té­seik­kel tá­mo­gat­ták an­nak üz­le­ti po­li­ti­ká­ját. Az And­rás­syak azon­ban nem elé­ged­tek meg az ilyen – egyéb­ként jól jö­ve­del­me­ző – dísz­po­zí­ciók­kal, ha­nem va­ló­di vál­lal­ko­zók­ként ve­zet­ték bá­nyái­kat és vas­ipa­ri üze­mei­ket.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.