rubicon

Az állampárt szervezeti hálója

8 perc olvasás
A tár­sa­da­lom ho­mo­ge­ni­zá­lá­sa

1935 már­ciu­sá­ban újabb tör­vény szü­le­tett a párt és az ál­lam egy­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sá­ról, amely tö­röl­te az egye­sü­le­ti jegy­zék­ből a pár­tot meg­je­le­ní­tő Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Né­met Mun­kás­egye­sü­le­tet, va­la­mint a Hit­ler­ju­gend-­moz­ga­lom Egye­sü­le­tet. Ez a tör­vény ren­del­ke­zett vég­le­ge­sen ar­ról, hogy a Ro­ham­osz­tag (Stur­mab­tei­lung, SA), a Védosztag (Schutz­staf­fel, SS), a Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Gép­jár­mű­ve­ze­tő Tes­tü­let (Na­ti­o­nal­so­zi­a­li­stis­ches Kraft­fah­rer­korps, NSKK), a Hitlerjugend (HJ), a Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Né­met Hall­ga­tó­szö­vet­ség (Na­ti­o­na­lsozi­a­li­stis­cher Deutscher Studentenbund, NSDStB) és a Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Nő­szer­ve­zet (NS-Frau­ens­chaft) a párt ta­go­za­tait ké­pe­zik, míg a párt­hoz kö­tő­dő töb­bi szer­ve­zet an­nak csa­tolt szer­ve­ze­teit. A párt ön­ma­gá­ban szá­mí­tott köz­jo­gi tes­tü­let­nek, be­leért­ve a ta­go­za­to­kat, ame­lyek­nek sem ön­ál­ló jo­gi sze­mé­lyi­sé­gük, sem ön­ál­ló va­gyo­nunk nem volt. En­nek ér­tel­mé­ben a ta­go­za­tok tag­jai egy­ben a párt tag­jai is vol­tak (ki­vé­ve a kis­ko­rú HJ-ta­go­kat), a csa­tolt szer­ve­ze­tek vi­szont ön­ál­ló jo­gi sze­mé­lyek is le­het­tek. Az NSDAP bi­ro­dal­mi ve­ze­té­sé­ben min­den párt­ta­go­zat és csa­tolt szer­ve­zet ön­ál­ló fő­hi­va­tal­lal, hi­va­tal­lal kép­vi­sel­tet­te ma­gát.

A párt bi­ro­dal­mi ve­ze­té­sé­ben ön­ál­ló egy­ség­ként mű­kö­dött a Bi­ro­dal­mi Hall­ga­tói Ve­ze­tés (Reichs­stu­den­ten­füh­rung), amely­nek irá­nyí­tó­ja, Gustav Adolf Sche­el bi­ro­dal­mi hall­ga­tó­ve­ze­tő (Reichs­stu­den­ten­füh­rer) egy sze­mély­ben a Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Né­met Hall­ga­tói Szö­vet­ség ve­ze­tő­je is volt. Így a hall­ga­tói ve­ze­tés felügyel­te az NSDStB-t, és gon­doz­ta az oda nem tar­to­zó, a Né­met Hall­ga­tói Szö­vet­ség­ben (Deutsche Stu­den­tens­chaft) össze­fo­gott és ugyan­csak Sche­el ve­ze­té­se alatt ál­ló fő­is­ko­lai és egye­te­mi hall­ga­tó­sá­got. Az NSDStB-ben más párt­ta­go­za­tok­ban vagy a párt­ban mu­ta­tott ér­de­mek alap­ján, il­let­ve a Né­met Hall­ga­tói Szö­vet­ség­ben el­töl­tött há­rom sze­mesz­ter után le­he­tett tag­sá­got sze­rez­ni. Az NSDStB egye­dül volt fe­le­lős a hall­ga­tó­ság ideo­ló­giai ne­ve­lé­séért.

A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.