rubicon

Az 1956-os magyarországi elvándorlásról

14 perc olvasás

Az 1956-os for­ra­da­lom után mintegy két­száz­ezer em­ber hagy­ta el Ma­gyaror­szá­got. Több­sé­gük vég­le­ge­sen más or­szág­ban te­le­pe­dett le, és arány­lag ke­ve­sen tér­tek vissza. A ki­ván­dor­lás – mé­re­tei­ből kö­vet­ke­zően – akár a 20. szá­za­di ma­gyar tör­té­ne­lem egyik trau­má­ja le­het­ne, ha így em­lé­kez­nénk rá. Az el­ső vi­lág­há­bo­rús te­rü­le­ti el­csa­to­lá­sok, a má­so­dik vi­lág­há­bo­rús anya­gi és em­ber­vesz­te­sé­gek, az 1956-os for­ra­da­lom vi­ha­ra azon­ban mint­ha el­ho­má­lyo­sí­ta­nák azt a rö­vid és hosszú tá­von egyaránt meg­ha­tá­ro­zó tényt, hogy Ma­gyaror­szág la­kos­sá­gá­nak kö­zel két szá­za­lé­ka né­hány hó­nap alatt „el­tűnt”. 

A há­bo­rús tra­gé­diák­hoz ké­pest per­sze nem be­szél­he­tünk va­ló­sá­gos vér­vesz­te­ség­ről, vi­szont a ki­bo­csá­tó or­szág szem­pont­já­ból nem túl­zás azt ál­lí­ta­nunk, hogy az el­ván­do­rolt ál­lam­pol­gá­rok egy ki­csit mégis „meg­hal­tak”, hi­szen be­töl­ten­dő űrt hagy­tak ma­guk után, ma­gyar kap­cso­lat­rend­sze­reik tel­je­sen átala­kul­tak, sok­szor meg­sza­kad­tak. Ők let­tek a legújabb ko­ri ma­gyar me­ne­kül­tek, itt­ho­ni hi­va­ta­los dis­kur­zus­ban po­li­ti­kai „disszi­den­sek”, emig­rán­sok, ké­sőbb – ahogy sok he­lyütt ma­gu­kat meg­ha­tá­roz­zák – ang­liai, né­metor­szá­gi, auszt­riai stb. ma­gya­rok. 

 

Ma­gyaror­szág­ról

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.