rubicon

Árpád-sáv és kettős kereszt

Tévhitek a 13. századról
8 perc olvasás

Ma­gyaror­szág tör­té­nel­mé­ben a 13. szá­za­dot a köz­tu­dat job­bá­ra a ta­tár­já­rás és az arany­bul­lák év­szá­za­da­ként tart­ja szá­mon, pe­dig a nagy je­len­tő­sé­gű ha­di és po­li­ti­kai ese­mé­nyek mel­lett ez az idő­szak a ha­zai anya­gi és szel­le­mi kul­tú­ra ar­cu­la­tá­nak for­má­ló­dá­sá­ban is meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű volt. A szá­raz tör­té­nel­mi té­nyek mel­lett szá­mos olyan epi­zód kö­tő­dik a 13. szá­zad­hoz, ame­lyek nem­csak a tör­té­né­sze­ket fog­lal­koz­tat­ják a mai na­pig, de élén­ken él­nek a köz­gon­dol­ko­dás­ban is. A ma­gyar kö­zép­kor rossz for­rás­adott­sá­gai miatt ezek­ről az ese­mé­nyek­ről igen ne­héz pon­tos ké­pet al­kot­ni, és idő­ről idő­re új­ra meg kell vizs­gál­nunk, hogy az újabb ku­ta­tá­si ered­mé­nyek mennyi­ben vál­toz­tat­nak a szak­tu­do­mány ko­ráb­ban meg­fo­gal­ma­zott ál­lás­pont­ján. Ter­mé­sze­te­sen idő­be te­lik, míg az új megál­la­pí­tá­sok a szé­le­sebb nagy­kö­zön­ség­hez is el­jut­nak: nem cso­da te­hát, hogy a 13. szá­za­di ma­gyar tör­té­ne­lem több rész­le­téről a köz­vé­le­ke­dés­ben olyan kép él, ame­lyet a ku­ta­tás már meg­ha­la­dott.

Ho­gyan

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.