rubicon

Arc­re­konst­ruk­ciók

Megele­ve­ne­dő ki­rá­lyi arc­vo­ná­sok
7 perc olvasás

A Ma­gyar Nem­ze­ti Mú­zeum, va­la­mint a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Nem­ze­ti Em­lék­hely Ala­pít­vány ré­szé­ről öt eset­ben kap­tam fel­ké­rést ar­ra, hogy a ki­rá­lyi ba­zi­li­ka krip­tái­ból elő­ke­rült csont­vá­zak ko­po­nyái­ról arc­re­konst­ruk­ciót ké­szít­sek. 1985–86 fo­lya­mán for­máz­tam meg a 12. szá­zad­ban el­hunyt III. Bé­la ki­rály (I/1.) és el­ső fe­le­sé­ge, An­ti­o­chi­ai An­na ki­rály­né (I/2.) ar­cát, ami­kor Má­tyás-temp­lo­mi dísz­sír­he­lyük­ről ideig­le­ne­sen kiemelt csont­vá­zu­kat szak­ér­tők vizs­gál­ták. 1991-ben ke­rült sor egy név sze­rint nem azo­no­sít­ha­tó, de nagy va­ló­szí­nű­ség­gel a 14. szá­zad­ban el­hunyt fér­fi (I/5.) arc­re­konst­ruk­ció­já­ra, aki­nek csont­vá­za 1969-ben ke­rült elő a ba­zi­li­ka észa­ki ha­jó­já­nak egyik krip­tá­já­ból. 2000-ben ké­szült egy név sze­rint ugyan­csak nem azo­no­sít­ha­tó, de fel­té­te­lez­he­tően a 15. szá­zad­ban el­hunyt fér­fi (I/9.) arc­re­konst­ruk­ció­ja, aki­nek csont­vá­zát 1971-ben ta­lál­ták meg a ba­zi­li­ka észa­ki ká­pol­ná­já­nak krip­tá­já­ban. Vé­gül 2003-ban ke­rült sor a név sze­rint szin­tén nem azo­no­sít­ha­tó, 14–15. szá­zad­ban el­hunyt fér­fi (I/10.) arc­re­konst­ruk­ció­já­ra, aki­nek csont­vá­zát 2002-ben tár­ták fel a ba­zi­li­ka dé­li ká­pol­ná­já­nak egyik krip­tá­já­ban.

Mód­szer Az ún. I/10. férfi koponyája. Feltételezések szerint Albert királyé

Az arc­re­konst­ruk­ció mód­sze­ré­nek alap­jait Koll­mann ve­tet­te meg azon elv alap­ján, hogy a ko­po­nya kü­lön­bö­ző pont­jain a lágy­ré­szek vas­tag­sá­gá­nak van egy sta­tisz­ti­kai át­lag­ér­té­ke. Az el­já­rást utóbb Ge­ra­szi­mov fej­lesz­tet­te to­vább szám­ta­lan ko­po­nya ta­nul­má­nyo­zá­sá­val és to­váb­bi lágy­rész­va­stag­sá­gi ada­tok gya­ra­pí­tá­sá­val. Elő­deim mun­ká­ját az iz­mok re­konst­ruk­ció­já­val, va­la­mint az orr, a száj és a fül kiala­kí­tá­sá­nak új szem­pont­jai­val egé­szí­tet­tem ki. 

Az arc felépí­té­sét ter­mé­sze­te­sen nem az ere­de­ti ko­po­nyán, ha­nem az ar­ról ké­szült má­so­la­ton vé­gez­zük. Nyil­ván­va­ló elő­fel­té­tel te­hát a csont jó ál­la­po­ta, de ki­sebb csont­hiá­nyok pót­lá­sa megen­ge­dett, sőt a biz­ton­sá­gos le­nyo­mat­ké­szí­tés szem­pont­já­ból szük­sé­ges feladat is. A má­so­lat ké­szí­té­sé­nek

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.