rubicon

Arábiai Lawrence (1888–1935)

A 20. század egyik legvitatottabb kalandora
9 perc olvasás

Ará­biai Lawrence – ere­de­ti ne­vén Tho­mas Edward – máig tar­tó is­mert­sé­gét a ko­ra­be­li eu­ró­pai tár­sa­da­lom Ke­let­ről al­ko­tott fel­fo­gá­sát be­fo­lyá­so­ló tévesz­mék­nek kö­szön­he­ti. Az el­ső vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tően ró­la ké­szült film nők so­ka­sá­gá­nak fan­tá­ziá­ját moz­gat­ta meg; az ame­ri­kai ren­de­ző ál­tal ké­szí­tett al­ko­tást becs­lé­sek sze­rint mintegy négy­mil­lióan lát­ták. Ami a tár­sa­da­lom fér­fi­tag­jai­ra gya­ko­rolt be­fo­lyá­sát il­le­ti, az ara­bok kö­ré­ben szer­zett és A böl­cses­ség hét pil­lé­re (Se­ven Pil­lars of Wis­dom) cím­mel pa­pír­ra ve­tett ta­pasz­ta­la­tait a brit had­se­reg ve­ze­té­se a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú ide­jén kö­te­le­ző ol­vas­mány­ként ter­jesz­tet­te Észak-­Af­ri­ká­ban har­co­ló ka­to­nái kö­zött.

Lawrence a ré­gé­szet és a Ke­let iránt fia­tal­ko­rá­tól ér­dek­lő­dő, élénk fan­tá­ziá­val és meg­le­he­tő­sen cse­kély „ci­vi­li­zált” fé­le­lem­ér­zet­tel

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.