rubicon

Arab támaszpont a délfrancia partvidéken

7 perc olvasás

Az Il­lig-fé­le el­mé­let ál­tal ki­ta­lált­nak te­kin­tett szá­za­dok nem­csak Eu­ró­pa bel­ső fej­lő­dé­se szem­pont­já­ból vol­tak kulcs­fon­tos­sá­gúak, ha­nem szá­mos for­rás bi­zo­nyít­ja az eu­ró­pai ke­resz­tény vi­lág­nak más ci­vi­li­zá­ciók­kal va­ló érint­ke­zé­seit. A 9–10. szá­zad volt a nor­mann-vi­king ter­jesz­ke­dés, a ma­gyar ka­lan­do­zá­sok és a megúju­ló arab-isz­lám ex­pan­zió ko­ra is. Az össze­csa­pá­sok mel­lett azon­ban ez az idő­szak a kü­lön­bö­ző ere­de­tű és ha­gyo­má­nyú né­pek eu­ró­pai együtt­élé­sé­nek is fon­tos pe­rió­du­sa.

Sen­ki se üt­köz­zék meg azon, ha gyön­ge ki­rá­lyok és elasszo­nyi­a­so­dott fe­je­del­mek tet­teit fo­gom el­mon­da­ni. Hogy ezt a sok kö­zül csak egy kéz­zel­fog­ha­tó eset is iga­zol­ja, ám mond­ja el Fraxinetum vá­ros a ma­ga ese­tét – én hall­gat­ni fo­gok –, amely­ről min­den­ki tud­ja, hogy az itá­liai és provence-i ha­tár­vo­na­lon fek­szik. A hely fek­vé­se min­den­ki előtt is­me­re­tes, egy ol­dal­ról ten­ger öve­zi, a töb­bi­ről pe­dig sű­rű tüs­ke­bo­kor er­dő te­szi hoz­zá­fér­he­tet­len­né. […] Az Is­ten ki­für­kész­he­tet­len és igaz­sá­gos in­téz­ke­dé­se sze­rint – hisz más­ként ez nem is

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.