rubicon

Amerika Európában

Áldás vagy átok?
6 perc olvasás

Ja­mes Byr­nes amerikai kül­ügy­mi­nisz­ter 1946. szep­tem­be­ri stutt­gar­ti be­szé­dé­ben ígé­re­tet tett Nyu­gat-­Eu­ró­pa sza­bad­sá­gá­nak meg­vé­dés­ére. Az 1940-es évek má­so­dik fe­lé­ben vég­re­haj­tott ag­resszív és an­nak vélt szov­jet lé­pé­sek vissza­von­zot­ták az ame­ri­kaia­kat Eu­ró­pá­ba. 

Mi­köz­ben a sztá­li­ni ve­ze­tés ön­tu­dat­la­nul ké­szí­tet­te elő a te­re­pet az Egye­sült Ál­la­mok tar­tó­sabb eu­ró­pai je­len­lé­té­hez, a nyu­gat-­eu­ró­paiak tu­da­to­san dol­goz­tak ugyanen­nek a cél­nak az ér­de­ké­ben. A fo­lya­ma­tot legin­kább John Le­wis Gad­dis sza­vai­val le­het jel­le­mez­ni, aki „meg­hí­vott bi­ro­da­lom­ként” ír­ta le az Egye­sült Ál­la­mok eu­ró­pai je­len­lé­tét.

Az Egye­sült Ál­la­mok Eu­ró­pa-po­li­ti­ká­ját kö­zel más­fél év­szá­za­don át gya­kor­la­ti­lag Geor­ge Wa­shing­ton és Tho­mas Jef­fer­son el­vei ha­tá­roz­ták meg. Mind­ket­ten óv­ták a fia­tal köz­tár­sa­sá­got at­tól, hogy be­le­ke­ve­red­jen Eu­ró­pa ha­tal­mi po­li­ti­kai játsz­mái­ba. Az in­té­sek jó­zan meg­gon­do­lá­so­kon ala­pul­tak: az Egye­sült

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.