rubicon

Álmok, csúsztatások, hazugságok

Miről vallanak a források?
40 perc olvasás

Ke­vés nagy ma­gyar­ról ke­ring annyi té­ve­dés a köz­tu­dat­ban, mint Szé­che­nyi Ist­ván­ról és Kos­suth La­jos­ról. Va­jon miért? 

Nem elég ma­gya­rá­zat, hogy aki­ről töb­bet tu­dunk, ar­ról töb­bet is té­ved­he­tünk. A va­ló­di ok ta­lán az a szerep, amit a múlt­ból me­rí­tett pél­da az em­ber és a kö­zös­ség na­pi éle­té­ben ját­szik. Bár­mit gon­do­lunk, akár­mit te­szünk, ha megerő­sí­tünk vagy épp cá­fo­lunk, a leg­ké­zen­fek­vőbb ér­vet min­dig a múlt­ból me­rít­jük, egy­sze­rűen azért, mert ez az egyet­len, amit va­ló­ban tud­ha­tunk. 

Csak­hogy a múlt nem min­dig su­gall­ja ép­pen azt, amit a je­len­ben iga­zol­ni sze­ret­nénk!

Ha­mar megin­dul hát a té­ve­dé­sek víg­já­té­ka vagy tra­gé­diá­ja, a mí­to­szok és ál­mok vagy ha­zug­sá­gok és csúsz­ta­tá­sok ba­lett­je min­da­kö­rül, amit az adott pil­la­nat­ban tu­do­má­nyos is­me­ret­nek ne­vez­he­tünk. Rossza­ka­rat és jó­aka­rat egyaránt fe­le­lős le­het azért, hogy meg­kez­dő­dik a tá­vo­lo­dás a tör­té­né­szek ál­tal feltárt té­nyek­től – majd a té­ve­dés, ne­tán ha­­­­zug­­ság ön­ál­ló­so­dik, sa­ját élet­re kel, és at­tól kezd­ve akár szá­za­do­kon át együtt él­het a he­lyes tu­dás­sal a kö­zös­ség em­lé­ke­ze­té­ben.

Ráadá­sul Szé­che­nyi és Kos­suth mind­máig nem ár­tat­lan sze­rep­lői a ma­gyar nyel­ven va­ló

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.