rubicon

Almásy László. Az angol beteg

Rommel magyar katonája
18 perc olvasás

Több mint egy év­ti­zed telt el azóta, hogy az Ame­ri­kai Film­aka­dé­mia 9 Os­car-díj­jal ju­tal­maz­ta Az an­gol be­teg cí­mű fil­met. A film fő­hő­se a ma­gyar si­va­tag­ku­ta­tó, Almásy Lász­ló, aki­nek élet­mű­vé­re év­ti­ze­de­ken át a fe­le­dés fáty­la bo­rult szü­lő­föld­jén. Még a le­xi­ko­nok­ból is ki­fe­lej­tet­ték a szer­kesz­tők, mint­ha el akar­ták vol­na tö­röl­ni tel­je­sít­mé­nyeit. Az Os­car-dí­jas film ré­vén azon­ban a Föld egyik legis­mer­tebb ma­gyar­já­vá vált, ne­ve a leg­na­gyobb pél­dány­szá­mú új­sá­gok ol­da­lá­ra ke­rült. 

Az alap­mű szer­ző­je, Mi­chael On­da­at­je hol­lan­diai szár­ma­zá­sú, Srí Lan­ka­-i szü­le­té­sű, Ka­na­dá­ban élő brit ál­lam­pol­gár vet­te ész­re a ma­gyar ku­ta­tó éle­té­nek azon ér­té­keit, me­lyek kü­lön­le­ges­sé tet­ték nem­csak a kortársak, ha­nem az utó­kor sze­mé­ben is. Ame­ri­ká­ban kel­lett hí­res­sé vál­nia ah­hoz, hogy szü­lő­ha­zá­já­ban is tu­do­mást sze­rez­ze­nek ró­la. 

A film azon­ban ezer­nyi iz­gal­mas kér­dést vet fel. Ki volt ez a rej­té­lyes em­ber, aki ha­zá­já­tól tá­vol, a Lí­biai-si­va­tag ko­pár ho­mok­vi­lá­gá­ban ke­res­te a bol­dog­sá­got? Mit tett, ho­gyan szer­vez­te ex­pe­dí­cióit a kiet­len kő­bi­ro­da­lom­ba? Ho­gyan vált fel­fe­de­ző­vé? Mi­lyen ered­mé­nye­ket ért el? Mi­lyen tit­kos kül­de­tést tel­je­sí­tett a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú ide­jén az af­ri­kai had­szín­té­ren? Miért lett Rom­mel ka­to­ná­ja? Mi­lyen cé­lo­kat tű­zött ki ma­ga elé? Hol és ho­gyan halt meg? 

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.