rubicon

Albert és V. László

Az első Habsburgok a magyar trónon
6 perc olvasás

1526 előtt há­rom Habs­burg vi­sel­te a ma­gyar ki­rá­lyi cí­met. Kö­zü­lük ket­tő, Al­bert és V. Lász­ló tör­vé­nye­sen meg­ko­ro­ná­zott, le­gi­tim ural­ko­dó­ja volt az or­szág­nak.

Ma­ra­dan­dó nyo­mot egyi­kük sem ha­gyott ma­ga után; Al­bert ural­má­nak rö­vid­sé­ge, Lász­ló fia­ta­lon be­kö­vet­ke­zett ha­lá­la miatt. Em­lé­kü­ket ráadá­sul ha­ma­ro­san el­ho­má­lyo­sí­tot­ta az újon­nan felemel­ke­dő „nem­ze­ti” ki­rály, Má­tyás di­cső­sé­ge. A har­ma­dik Habs­burg, III. Fri­gyes, so­ha éle­té­ben nem lépett Ma­gyaror­szág föld­jé­re, a Szent Ko­ro­na sem il­let­te a fe­jét, mégis ő volt az, aki megala­poz­ta utó­dai­nak majd négy év­szá­za­dos ural­mát Ma­gyaror­szág fe­lett.

Hogy ke­rült Habs­burg Al­bert, Auszt­ria her­ce­ge 1437 vé­gén Ma­gyaror­szág trón­já­ra? El­ső Habs­burg u­ral­ko­dónk ki­zá­ró­lag Zsig­mond császár és ki­rály aka­ra­tá­nak és óriá­si te­kin­té­lyé­nek kö­szön­het­te trón­ját. Nem

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.