rubicon

Adóztatás a török hódoltságban

12 perc olvasás

Az osz­mán ural­mat min­den­ki meg­szen­ved­te. A vá­ro­sok és fal­vak la­kói­nak túl kel­lett él­niük a gyak­ran ka­to­nai erő­szak­kal tá­mo­ga­tott be­hó­dol­ta­tást, nyög­niük az emel­ke­dő adó­kat, és tűr­niük a sű­rűn vál­tako­zó bir­to­ko­sok sze­szé­lyeit. De Ma­gyaror­szá­gon, amely két év­szá­za­don át ten­ger­nyi pénzt felemész­tő had­szín­tér ma­radt, a szul­tá­ni és a he­lyi kincs­tá­rak is kín­lód­tak, mert a meg­szál­lás kiadá­sai sok­szo­ro­san meg­ha­lad­ták a hó­dolt­ság­ból be­fo­lyó jö­ve­del­me­ket.

Az adó­igaz­ga­tás kiépí­té­se

A meg­hó­dí­tott or­szá­gok ala­pos, pon­tos is­me­re­te nél­kü­löz­he­tet­len alapja volt az Osz­mán Bi­ro­da­lom gaz­da­sá­gi, pén­zü­gyi és bir­tok­rend­sze­ré­nek, amely me­rő­ben más volt, mint az eu­ró­pai, ben­ne a ma­gyaror­szá­gi rend­szer. A tö­rö­kök­nél az elenyé­szően ke­vés és szul­tá­ni aka­rat­tal bár­mi­kor vissza­von­ha­tó ma­gán­bir­tok­tól és a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.