rubicon

A Waffen-SS magyarországi önkéntesei

22 perc olvasás

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú nö­vek­vő vesz­te­sé­gei ar­ra kész­tet­ték Né­metor­szá­got, hogy az em­ber­anya­got rész­ben a bi­ro­da­lom ha­tá­rain kí­vül­ről, a meg­szállt, il­let­ve szö­vet­sé­ges ál­la­mok terü­le­té­ről pó­tol­ja. A né­met Véderő (Wehrmacht) va­la­mennyi had­erő­ne­me, a lé­gie­rő (Luftwaffe), a ha­di­ten­ge­ré­szet (Kriegsmarine), a szá­raz­föl­di had­erő (Heer), va­la­mint a Fegyveres-SS (Waffen-SS) egyaránt igényt tar­tott a ka­to­nai szol­gá­lat­ra ily mó­don to­bo­roz­ha­tó fér­fiak­ra. A vesz­te­sé­gek nö­ve­ke­dé­sé­vel a né­pi né­me­tek so­ro­zá­sa foko­za­to­san kiegé­szült a nem né­met szár­ma­zá­súak to­bor­zá­sá­val is.

A né­me­tek gon­dol­ko­dá­sá­ban Ma­gyaror­szág – kü­lö­nö­sen a te­rü­le­ti vissza­csa­to­lá­sok után – kiemelt he­lyen sze­re­pelt a be­so­roz­ha­tó em­ber­anyag szem­pont­já­ból. A he­lyi Volks­bund-­szer­ve­ze­te­kre tá­masz­kod­va 1940 ele­jén kez­dőd­tek a ma­gyar kor­mány előtt is

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.