rubicon

A Vörös térkép

10 perc olvasás

Ke­vés tér­kép­al­ko­tás van, mely oly sok megér­de­melt elis­me­rést és igaz­ta­lan vá­dat ka­pott vol­na, mint a Te­le­ki Pál ne­vé­hez köt­he­tő Car­te Ro­u­ge, azaz a Vö­rös tér­kép, mely a Kár­pát-me­den­ce et­ni­ku­mai­nak lét­szám­ará­nyos el­he­lyez­ke­dé­sét mu­tat­ja be. Az egye­dül­ál­ló tér­kép év­ti­ze­de­ken át el volt zár­va a nyil­vá­nos­ság elől, pub­li­ká­lá­sát még a tan­köny­vek­ben is meg­til­tot­ták. El­ső íz­ben 1983-ban Ér­den, a Ma­gyar Föld­raj­zi Mú­zeum kiál­lí­tá­sán, Ba­lázs Dé­nes kez­de­mé­nye­zé­sé­re ke­rült mú­zeu­mi tab­ló­ra a le­gen­dás tér­kép, mely az el­ső vi­lág­há­bo­rút le­zá­ró pá­ri­zsi bé­ke­dik­tá­tu­mok lét­re­ho­zói­nak asz­ta­lá­ra is el­ju­tott. A tér­kép egy pél­dá­nyát  bi­zo­nyít­ha­tóan lát­ták és ke­zük­be vet­ték a leg­főbb dön­tés­ho­zók, Lloyd Geor­ge brit és Ge­or­ges Cle­men­ceau fran­cia mi­nisz­ter­el­nök. Ér­de­mes fel­ten­ni a kér­dést, ho­gyan szü­le­tett meg a mun­ka, s miért nem ér­he­tett el ered­ményt?

Az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.