rubicon

A vasút szerepe a határok kialakulásában

13 perc olvasás
A ha­tá­rok „megál­mo­dá­sá­ban”, majd azok kiala­kí­tá­sá­ban az új ál­lam­ala­ku­la­tok ve­ze­tői fon­tos sze­re­pet szán­tak a vas­utak­nak. A nagy­ha­tal­mi dön­tés­so­ro­zat­ban ál­ta­lá­ban el­fo­gad­ták a vas­utak­hoz kap­csolt ér­ve­ket, s vi­tás eset­ben több­nyi­re az utód­ál­la­mok ja­vá­ra dön­töt­tek. Egyér­tel­műen ki­de­rült, hogy a vas­út a 20. szá­zad­ban a ka­to­nai ter­jesz­ke­dés, időn­ként a zsa­ro­lás, a meg­szál­lás esz­kö­zé­vé vált.
A kiegye­zés után kiala­kult po­li­ti­kai hely­zet­ben a ma­gyar kor­mány el­ső­sor­ban a Bu­da­pes­tet köz­vet­le­nül fej­lesz­tő cent­rá­lis vas­úti há­ló­zat kiépí­té­sét szor­gal­maz­ta, s a szá­zad vé­gé­re egy olyan cent­ra­li­zált há­ló­zat jött lét­re, amely az or­szág

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.