rubicon

A vadászattól a falkavadászatig

19 perc olvasás

A va­dá­szat el­sőd­le­ges cél­ja az éle­lem­szer­zés – füg­get­le­nül a va­dász­tech­ni­kák­tól és -esz­­kö­zök­től, az elej­ten­dő ál­la­tok faj­tá­já­tól, a kör­nye­ze­ti adott­sá­gok­tól vagy a tár­sa­da­lom egyéb sa­já­tos­sá­gai­tól. A va­dá­szat va­la­mennyi for­má­já­ban harc­nak te­kint­he­tő, amennyi­ben az el­len­ség meg­sem­mi­sí­té­sé­re, megölé­sé­re irá­nyul. Ráadá­sul a harc egyik legősibb for­má­ját kép­vi­se­li, hi­szen a megölt el­len­sé­get a gyil­kos a szó szo­ros ér­tel­mé­ben be­ke­be­le­zi, azaz megeszi. Ezért jog­gal te­kint­he­tő a Bo­ur­dieu ál­tal leírt li­bi­do do­mi­nan­din ala­pu­ló fér­fi­u­ral­mú tár­sa­dal­mi be­ren­dez­ke­dés egyik ősi alap­in­téz­mé­nyé­nek. 

1. for­rás 

„A gya­ko­ri va­dá­szat közt a ne­mes vad szá­ma go­no­szul leapad­na, ha Wes­se­lé­nyi ta­lá­lós esze en­nek ügyes óv­sze­rét nem ta­lál­ja. Va­dá­sza­tán né­mi ki­vé­te­le­ket tű­zött ki, mellyek­nek min­den­ki hó­dolt. Csak gím­szar­vas, bak őz, vad­kan és him csá­szár­ma­dár: ezek is ki­vá­ló­lag vont cső­ből, egyes go­lyó­val va­lá­nak lő­he­tők. Szar­vas és őz-te­hén, vad­disz­nó­-e­me és tyúk ki­vé­tel alatt áll­tak. In­nen ma­gya­ráz­ha­tó, hogy Zsi­bón a ne­mes vad szá­ma a gya­ko­ri né­pes va­dá­sza­tok mel­lett sem csök­kent. A zsi­bói 27 ezer hold ős­er­dők más­fél szá­za­di szo­ros ti­lal­ma­zás után az egy med­vén kí­vül más vad­ban bő­vel­ked­nek. Egy-egy négy na­pos va­dá­sza­ton ren­de­sen kö­rül­be­lül 1-2 gim­szar­vas, 4-5 bak őz, 1-2 farkas, 14-16 ró­ka, 50-60 nyúl, ne­hány vad­macs­ka, fo­goly és csá­szár­ma­dár esett. […] Fel­len­gő lel­kü­le­te a cse­ké­lyebb tár­gyat ke­vés fi­gye­lem­re mél­tat­ta. Va­dász­nap­ló­já­ban is csak a nagy és ne­mes va­dat je­gyez­te fel, az ap­rót fity­mál­ta; de ké­sőbb meg­bán­ta mu­lasz­tá­sát, mert bá­mu­la­tos mennyi­sé­get mu­ta­tott vol­na fel. Egye­bek közt gr. Kol­lo­nics­nak po­zsony­me­gyei kör­va­dá­sza­tán egy na­pon 105 da­rab nyu­lat lőtt. Töb­bet mint er­dé­lyi va­dász­tár­sai­nak egy ré­sze egész éle­tök­ben. Az ál­ta­la lőtt ne­mes és nagy va­dak szá­ma is te­te­mes, 46 farkas, 220 szarvas, vad­disz­nó és 45 dám vad ha­lá­la áll nap­ló­já­ban fel­je­gyez­ve.” (Uj­fal­vy Sán­dor: Em­lék­ira­tok, 1955)

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.