rubicon

A Sztambulba vezető út, 1526–1528

A török–magyar szövetség és előzményei
18 perc olvasás

Új ro­va­tunk­ban a kö­ze­leb­bi vagy tá­vo­lab­bi múlt­ban élt és al­ko­tott tör­té­né­szeink ma­ra­dan­dó ér­té­kű mun­kái­ra kí­ván­juk a szé­le­sebb ol­va­só­kö­zön­ség fi­gyel­mét fel­hív­ni, oly­kor rö­vi­dít­ve, ré­sze­ket kiemel­ve be­lő­lük, de min­den­kép­pen az ő sa­ját sza­vai­kat idéz­ve, így felelevenítve szel­le­mi­sé­gü­ket, to­vább­gon­do­lás­ra ins­pi­rá­ló gon­do­la­tai­kat. So­kan kö­zü­lük meg­ha­tá­ro­zó mó­don be­fo­lyá­sol­ták nem­csak a ku­ta­tás és szak­ma­tár­saik mun­kás­sá­gá­nak to­váb­bi me­ne­tét, de a köz­vé­le­ményt, nem­ze­tünk tör­té­nel­mi tu­da­tát-tu­dá­sát is. S ha va­la­ki eze­ken az ol­da­la­kon ol­vas­ná elő­ször a je­les szer­zők írá­sait, és kí­ván­csi­sá­ga to­vább­vi­szi, meg­ke­re­si az ere­de­ti mű­vet, ak­kor cé­lun­kat sok­szo­ro­san is elér­tük. Lec­to­ri be­ne­vo­lo!

A tö­rök bi­ro­da­lom bal­ká­ni

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.