rubicon

A szólásszabadságért

Or­szág­gyű­lé­si be­széd, 1839. októ­ber 2.
21 perc olvasás

Wes­se­lé­nyi Mik­lós és az or­szág­gyű­lé­si if­jak le­tar­tóz­ta­tá­sa nyo­mán Deák ál­lí­tot­ta fel a vé­de­lem alap­el­veit a meg­sér­tett szó­lás­sza­bad­ság ügyé­ben: kor­mány és fe­je­de­lem köz­jo­gunk sze­rint nem egy, Wes­se­lé­nyi te­hát a kor­mányt bí­rál­va hűt­len­ség nem kö­vet­he­tett el. A kor­mány vé­gül en­ge­dett vol­na, ha az or­szág­gyű­lés ezt ké­ri a ki­rály­tól mint ke­gyel­met. Deák vi­szont ki­je­len­tet­te: a nem­zet igaz­sá­got és jo­gait akar­ja, nem ke­gyel­met.

A fő­ren­dek a szó­lás sza­bad­sá­ga tár­gyá­ban hoz­zá­juk át­kül­dött üze­ne­tün­ket tag­lal­ván, elő­ször is ar­ról szó­la­nak, hogy a kor­mány he­lye­sen cse­le­ke­dett, mi­dőn azon pö­rö­ket el­ren­del­te. Er­re néz­ve azok­hoz, mi­ket So­mogy kö­ve­te el­mon­dott, nincs mit hoz­záad­nom, s rö­vi­den csak azt jegy­zem meg, hogy a kor­mány­nak van ugyan jo­ga felügyel­ni a köz­bá­tor­ság fön­tar­tá­sá­ra, de ezt ön­ké­nyes ha­ta­lom­mal nem gya­ko­rol­hat­ja, mert er­re néz­ve a tör­vény szab kor­lá­tot. Hogy ezt a kor­mány ön­ké­nye­sen nem ma­gya­ráz­hat­ja ott, hol a tör­vény vi­lá­go­san szól, azt több kö­vet urak ki­fejt­vén, én csak ar­ra fe­le­lek, mit a fő­ren­dek üze­ne­tün­ket

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.