rubicon

A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, 1950

9 perc olvasás

A szerzetesrendek feloszlatása 1950-ben önmagában is nagy horderejű, az érintettek számára tragikus rendelkezés volt. Mindemellett több szálon illeszkedett abba a pártállami intézkedéssorozatba, mely nem csupán az egyház hitéleti tevékenységét, hanem puszta létét fenyegette. Az élet teljes ellenőrzésére törekvő párt nem tűrhetett olyan közösségeket, melyek tőle mind szervezetük, mind szellemi alapállásuk tekintetében függetlenek voltak. Ezért a kommunista akaratérvényesítés teljes körű és kizárólagos biztosítása érdekében erőszakkal igyekezett birtokba venni az egyházat.

 

Az 1949. au­gusz­tus 18-án el­fo­ga­dott új al­kot­mány le­szö­gez­te: „A Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság biz­to­sít­ja az ál­lam­pol­gá­rok lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­sá­gát és a val­lás sza­bad gya­kor­lá­sá­nak jo­gát. A lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­ság biz­to­sí­tá­sa ér­de­ké­ben a Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság az egy­há­zat kü­lön­vá­laszt­ja az ál­lam­tól.” Az al­kot­má­nyos fik­ció és a va­ló­ság kö­zöt­ti disszo­nan­cia kez­det­től nyil­ván­va­ló volt. A sze­pa­rá­ció kö­ve­tel­mé­nye min­den­ne­mű egy­há­zi te­vé­keny­ség meg­szün­te­té­sé­nek kiin­du­ló­pont­já­vá lett, mely már nem csu­pán az egy­ház hi­té­le­ti te­vé­keny­sé­gét, ha­nem pusz­ta lé­tét ve­szé­lyez­tet­te. 

Az egyházi jelenlét visszaszorítása

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta