rubicon

A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, 1950

9 perc olvasás

A szerzetesrendek feloszlatása 1950-ben önmagában is nagy horderejű, az érintettek számára tragikus rendelkezés volt. Mindemellett több szálon illeszkedett abba a pártállami intézkedéssorozatba, mely nem csupán az egyház hitéleti tevékenységét, hanem puszta létét fenyegette. Az élet teljes ellenőrzésére törekvő párt nem tűrhetett olyan közösségeket, melyek tőle mind szervezetük, mind szellemi alapállásuk tekintetében függetlenek voltak. Ezért a kommunista akaratérvényesítés teljes körű és kizárólagos biztosítása érdekében erőszakkal igyekezett birtokba venni az egyházat.

 

Az 1949. au­gusz­tus 18-án el­fo­ga­dott új al­kot­mány le­szö­gez­te: „A Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság biz­to­sít­ja az ál­lam­pol­gá­rok lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­sá­gát és a val­lás sza­bad gya­kor­lá­sá­nak jo­gát. A lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­ság biz­to­sí­tá­sa ér­de­ké­ben a Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság az egy­há­zat kü­lön­vá­laszt­ja az ál­lam­tól.” Az al­kot­má­nyos fik­ció és a va­ló­ság kö­zöt­ti disszo­nan­cia kez­det­től nyil­ván­va­ló volt. A sze­pa­rá­ció kö­ve­tel­mé­nye min­den­ne­mű egy­há­zi te­vé­keny­ség meg­szün­te­té­sé­nek kiin­du­ló­pont­já­vá lett, mely már nem csu­pán az egy­ház hi­té­le­ti te­vé­keny­sé­gét, ha­nem pusz­ta lé­tét ve­szé­lyez­tet­te. 

Az egyházi jelenlét visszaszorítása

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.