rubicon

A Szendrey Júlia-jelenség

23 perc olvasás

Szend­rey Jú­liát hosszú-hosszú év­ti­ze­dek óta Pe­tő­fi Sán­dor sze­rel­me­ként, hit­ve­se­ként, má­sok in­kább Pe­tő­fi em­lé­ké­nek meggy­alá­zó­ja­ként, a nem­zet öz­ve­gye­ként, megint má­sok már egye­ne­sen a nem­zet áru­ló­ja­ként em­le­ge­tik. Rit­kán for­dul elő, hogy va­la­mi­lyen er­köl­csi íté­let át ne szí­nez­né a megíté­lé­sét, és az sem gya­ko­ribb, hogy ön­ma­gá­ban és nem Pe­tő­fi­hez vagy más fér­fi­hoz va­ló vi­szony­rend­sze­ré­ben ér­tel­mez­nék sze­mé­lyét és te­vé­keny­sé­gét.

Szend­rey Jú­liát so­kan gyű­löl­ték. Má­sok meg imád­ták. Bár­ki, aki em­le­get­te, va­la­mi­lyen erő­sebb ér­zel­mi vi­szo­nyu­lás­sal for­dult fe­lé, de sen­ki nem né­zett rá kö­zöm­bö­sen.

Nor­ma­te­rem­tő nor­ma­sér­tés

Ha van va­la­mi, ami­ben az összes is­me­rős és visszaem­lé­ke­ző megegye­zik, az ép­pen az, hogy Jú­liá­ban nem kü­lö­nös szép­sé­ge vagy cso­dás alak­ja, ha­nem nyom­ban érez­he­tő ki­su­gár­zá­sa és kü­lö­nös in­tel­lek­tu­sa fog­ta meg a kor­tár­sa­kat. Vagy ép­pen ta­szí­tot­ta el őket tő­le. Csa­pó Ma­ri, a ké­sőb­bi Va­chott Sán­dor­né, Jú­lia is­ko­la­tár­sa és irigy­ke­dő ve­tély­tár­sa pél­dául nyom­ban

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.